Śp. O. Zachariasz Jabłoński +26.11.2015

1964 – święcenia kapłańskie w Brdowie; 1964/65 – katecheta w Leśnej Podlaskiej;

Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona 30-go listopada 2015 r. (poniedziałek) o godz. 11.00 w jasnogórskiej Bazylice. Po niej nastąpi przeniesienie ciała Zmarłego i złożenie w paulińskim grobowcu na cmentarzu św. Rocha w Częstochowie.

Biogram zmarłego 26 listopada o. Zachariasza Jabłońskiego

Ojciec Zachariasz Szczepan Jabłoński urodził się w 1940 w Brdowie, woj. wielkopolskie jako pierwszy syn Adama i Józefy Jabłońskich; po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Izbicy Kujawskiej wstąpił w 1957 roku do Zakonu Ojców Paulinów; prof. UKSW dr hab., od 2001 profesor nadzwyczajny; kierownik Katedry Mariologii oraz p.o. kierownika Katedry Teologii Moralnej i Duchowości (2000-2007) Instytutu Teologicznego w Radomiu – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2012 r. profesor Instytutu Maryjno-Kolbiańskiego „Kolbianum” w ramach Wydziału Teologicznego UKSW.

Członek rzeczywisty Pontificia Academia Mariana Internationalis w Rzymie od 2008 roku, wcześniej członek korespondent od 1985 roku; członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Mariologicznego 1995-2011 r.; członek Polskiego Towarzystwa Teologicznego od 2002 r.; członek Rady Naukowej kwartalnika Zeszytów Formacji Katechetów od 2000 roku.

 

Posługa duszpasterska:

1964 – święcenia kapłańskie w Brdowie; 1964/65 – katecheta w Leśnej Podlaskiej; 1965/66 – kronikarz sanktuarium jasnogórskiego i duszpasterstwo na Jasnej Górze; udział w Kapitułach Nadzwyczajnych przygotowujących Konstytucje Zakonu św. Pawła I Pustelnika zgodnie z nauczaniem Soboru Watykańskiego II; 1982 – członek Komitetu Obchodów 600-lecia Sanktuarium Jasnogórskiego; organizator Jasnogórskich Dni Maryjnych na Skałce w latach 1984-1986; współorganizator Dni Kultury Maryjnej na Jasnej Górze w latach 1985-1990; 1971-1986 – duszpasterz akademicki DA „Skałka” w Krakowie; 1967-1986 – organizator grup młodzieżowych Pieszej Pielgrzymki Warszawskiej; 1978–1996, 2004 – współorganizator i przewodnik Pieszej Pielgrzymki ze Skałki w Krakowie na Jasną Górę; od 1997 – duszpasterstwo w sanktuarium jasnogórskim; 1983-1990, 1994 – zastępca redaktora naczelnego miesięcznika „Jasna Góra”, 1991-1994 – redaktor naczelny; od 1996 – członek Rady Episkopatu Polski d/s Migracji, Turystyki i Pielgrzymek – trzecia kadencja; od 2008 przewodniczący Rady Duszpasterskiej Zakonu Pawła I Pustelnika. W latach 2008-2014 definitor generalny Zakonu. Udział w Kapitułach Generalnych Wyborczych Zakonu z wyboru współbraci.

Praca dydaktyczna i naukowa:

Studia: 1958-1964 – Wyższe Seminarium Duchowne Ojców Paulinów (Leśna Podlaska – filozofia i Kraków – teologia); 1966-1969 – teologia pastoralna na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim; 1981 – doktorat na Wydziale Teologicznym KUL – dysertacja: „Jasna Góra. Ośrodek kultu maryjnego 1864-1914” (druk – Lublin 1984); 1999 – habilitacja na Wydziale Teologicznym KUL – rozprawa: „Jasna Góra w początkach II Rzeczypospolitej” (druk – Częstochowa – Jasna Góra 1999); 2000 – profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

1969-1990 – wykładowca i profesor liturgiki, 1987-89 i od 1990 – profesor teologii pastoralnej w WSD Paulinów; 1986-1997 – wykłady z teologii pastoralnej w WSD Ojców Karmelitów Bosych w Krakowie; 1987/88 – wykłady w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie; 1992 – wykłady z propedeutyki mariologii w WSD Gródek (diecezja kamieniecka); 1970-75 – wykłady z liturgiki w ramach ogólnopolskiego kursu dla braci zakonnych na Skałce i u ojców dominikanów w Krakowie; 1979-1982 – wykłady w ramach dorocznych, ogólnopolskich sympozjów dla misjonarzy i rekolekcjonistów.

1969-1972 i 1975-1977 – prefekt kleryków w Wyższym Seminarium Duchownym Ojców Paulinów na Skałce w Krakowie; 1984-1987 – rektor WSD Paulinów w Krakowie i rektor kościoła – sanktuarium św. Stanisława Biskupa i Męczennika; 1995/97 – współorganizator i dyrektor „Studium Podyplomowego Pielgrzymki. Turystyka Religijna” przy Wyższej Szkole Języków Obcych i Ekonomii w Częstochowie (aktualnie Akademia Polonijna); 1997-2000 – prorektor ds. studenckich i wykładowca Wyższej Szkoły Języków Obcych i Ekonomii w Częstochowie; od 2000 – wykładowca UKSW (teologia pastoralna, teologia przepowiadania, teologia laikatu i apostolstwa, teologia duchowości, historia sztuki chrześcijańskiej, homiletyka, duszpasterstwo maryjne, mariologia Jana Pawła II), od 2000 kierownik Katedry Mariologii Instytutu Teologicznego oraz, do 2007 p.o. kierownika Katedry Teologii Moralnej i Duchowości UKSW w Radomiu. W latach 2002-2005 pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich.

Prowadził seminarium naukowe z mariologii. Promował rozprawę doktorską
i 20 prac magisterskich. Ponadto recenzował 9 rozpraw doktorskich, jedną
habilitacyjną i profesorską.

Udział (referaty) w wielu międzynarodowych kongresach i sympozjach mariologicznych i maryjnych, m.in. Saragoza (1979), Kevelear (1987), Huelva (1992), Jasna Góra (1996), Lourdes (2008); Rzym (2012); Sympozjum „«Signum magnum» duchowość maryjna”, KUL – Lublin 9-10 listopada 2001; III Międzynarodowe Interdyscyplinarne Sympozjum Naukowe „Kultura tworzona w dialogu cywilizacji Europy” Jasna Góra 22-24 IV 2002 (współorganizator); Second International Conference of UIA WP „Spiritual Places”. „The Contemporary Spiritual Journeys. The Phenomenon of the religious tourism in 21st century and the sacrum in the pilgrimage spaces and buildings”, Warszawa 24 IV 2004; V Międzynarodowe Interdyscyplinarne Sympozjum Naukowe: „Duchowo-religijne dziedzictwo w kulturze i literaturze Europy XIX i XX wieku”, Jasna Góra 15–17 XI 2004 (współorganizator); Sympozjum Międzynarodowe „Polska i Litwa – duchowe dziedzictwo w Europie”, Lublin, 21 XI 2004, referat: „Promieniowanie Jasnej Góry na Europę”; Europejskie Sympozjum „Świadkowie Chrystusa w okresie ostatnich prześladowań systemu totalitarnego”, Jasna Góra 12-13 V 2006 (współorganizator); konferencja „Cooperatores Veritatis – Joseph Ratzinger – Benedykt XVI”, Radom, 20-21 V 2006, referat: „Il cardinal Joseph Ratzinger Pellegrino a Jasna Góra”.

Organizacja i udział w ogólnopolskich sympozjach: 1994 – „Zawierzenie Maryi ku przyszłości”; 1999 – „Jasna Góra w dwudziestoleciu pontyfikatu Jana Pawła II”; 2000 – „Kultura polityczna w Polsce. Wizje przyszłości”, Poznań – UAM 16-17 V 2000, referat: „Jasna Góra w procesie kształtowania świadomości narodowej w XIX wieku”; 2002 – XX Sympozjum Ruchu Społecznego ku Cywilizacji Miłości” – „Trzecie Tysiąclecie nową wiosną Kościoła”, Jasna Góra 19 IV 2002, referat „Wiosna Kościoła widziana z Jasnej Góry”; 2003 – „Liturgia i pobożność ludowa. Historia. Teraźniejszość. Perspektywy przyszłości”, Uniwersytet Warmiński, Olsztyn 30-31 III 2003, referat: „Pielgrzymki w pobożności ludowej”; Ogólnopolskie Sympozjum Mariologiczno-Maryjne „Światło Tajemnic Różańcowych w nauczaniu Jana Pawła II” Jasna Góra 16-17 I 2003, (organizator), referat: „Modlitwa różańcowa w maryjności jasnogórskiej”; Ogólnopolskie Sympozjum Mariologiczne Kraków – Papieska Akademia Teologiczna, 24-25 IV 2003, referat: „Modlitwa różańcowa w polskiej kulturze religijnej XX wieku”; 2004 – Ogólnopolskie Sympozjum „Sanktuarium miejscem miłosierdzia” Skarżysko-Kamienna, 19-20 XI 2004, referat: „Cywilizacja miłości miłosiernej”; Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Przez Akt Oddania do Zawierzenia Maryi w Trzecim Tysiącleciu”, Jasna Góra, 4-5 VI 2004, referat: „Kontekst społeczno-polityczny Pierwszej Pielgrzymki Jana Pawła II na Jasną Górę (4-6 VI 1979)”; 2005 – „Przesłanie 350 Jubileuszu Zwycięskiej Obrony Jasnej Góry” (Jasna Góra 20-21 I) (organizator), referat: „Ewolucja ideowa lwowskich ślubów królewskich ku Jasnogórskim Ślubom Narodu odczytana na przełomie tysiącleci”; „Pobożność maryjna w dziele Nowej Ewangelizacji”, Jasna Góra, 25-26 IV, referat: „Duchowość maryjnej pielgrzymki”; „Zwycięstwo przychodzi przez Maryję”, Jasna Góra, 18-19 XI (współorganizator), referat: „Maryja znakiem nadziei dla Europy. Jasnogórskie inspiracje”; 2005 – „W kręgu chrześcijańskich tradycji Starego Kontynentu”, Poznań – Uniwersytet Adama Mickiewicza, referat: „Europejski wymiar Jasnej Góry”; 2006 – „Królowa Korony Polskiej. Od ślubów króla Jana Kazimierza do Kardynała Stefana Wyszyńskiego”, Jasna Góra, 11 VI; 2007 – „Peregrynacja Matki Bożej Jasnogórskiej w duchowym krajobrazie Polski ku przyszłości (1957-2007)”, Jasna Góra 4-5 V, referat: „Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej i inne peregrynacje w modelu duszpasterstwa w Polsce”; 2007 

– „W 50-lecie rozpoczęcia Wielkiej Nowenny Tysiąclecia”. Ośrodek Dokumentacji i Studiów nad Osobą i Nauczaniem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, UKSW, 28 XI 2007, referat: „Eklezjalny wymiar Nawiedzenia Maryi w Znaku Jasnogórskiego Obrazu”; 2008 – „Jan Paweł II – Pasterz i Pielgrzym”, Katowice (Uniwersytet Śląski) 16 X 2008, referat: „Współczesne więzi pątnicze Śląska z Jasną Górą”; Sesja Naukowa okazji 700-lecia zatwierdzenia Zakonu Paulinów przez Stolicę Apostolską, Jasna Góra 11-13 XII 2008, referat: „Duszpasterstwo pielgrzymkowe paulinów”; 2009 – „Jasna Góra – Sanktuarium troski o życie Narodu”, Jasna Góra, 28 IV 2009, organizator, referat: „W perspektywie pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II na Jasną Górę”; 2010 – „Z Maryją Królową Polski bądźmy Świadkami Miłości. Dziś i jutro”, Jasna Góra 23-24 IV 2010, referat: „Wokół koronacji Cudownego Obrazu diademami św. Piusa X”; 2011 – „W blasku błogosławionego Jana Pawła II. Jubileusz 300-lecia Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej na Jasna Górę”, Jasna Góra, 13 V 2011, referat: „Misterium Jasnej Góry w życiu i posłudze bł. Jana Pawła II”; „Stefan Kardynał Wyszyński – Pasterz Kościoła i Ojciec Narodu”, Lublin 25 V 2011, referat: „Jasnogórska Szkoła Maryi” wezwaniem do odpowiedzialności za Kościół”; „Jasnogórska Szkoła Wiary”, Jasna Góra, 10 IV 2013, referat: „Święci i błogosławieni pielgrzymi w Jasnogórskiej Szkole Wiary”; Kilkadziesiąt wystąpień w ramach sympozjów ogólnopolskich i lokalnych.

Badania naukowe skoncentrowane na problematyce związanej z kultem maryjnym i ruchem pielgrzymkowym, ze szczególnym uwzględnieniem Jasnej Góry.

Autor i redaktor 41 pozycji książkowych, m.in.: „Jasna Góra ośrodek kultu maryjnego 1864-1914” (Lublin 1984); „Jasna Góra w odradzającej się Polsce 1918-1921” (Kraków 1998); „W Godzinie Apelu” (Częstochowa 1999, 2000); „Pielgrzymowanie na Jasną Górę w czasie i przestrzeni” (Częstochowa 2000); „Jasnogórskie kalendarium Prymasa Polski Kardynała Stefana Wyszyńskiego” (Jasna Góra – Częstochowa 2002); „Jasnogórska Bogurodzica w wypowiedziach Jana Pawła II” (Jasna Góra – Częstochowa 2003, wyd. 2 2011); „W Godzinie Apelu z Janem Pawłem II” (Częstochowa 2003); „Jasna Góra bliska i daleka. Ze studiów nad Sanktuarium Narodowym” (Jasna Góra – Częstochowa 2004); „W godzinie Apelu na przełomie pontyfikatów” (Jasna Góra – Częstochowa 2006); „Jasnogórska Bogurodzica w życiu Kościoła i narodów” (Jasna Góra – Częstochowa 2006); „Peregrynacja Wizerunku Matki Bożej Jasnogórskiej w duchowym krajobrazie Polski ku przyszłości (1957-2007). Ogólnopolskie Sympozjum Mariologiczno-Maryjne. Jasna Góra 4-5 maja 2007 r.”, Jasna Góra – Częstochowa 2007, „Stąd stawaliśmy się wolni. Świętowanie niepodległości i zagospodarowywanie wolności z udziałem Jasnej Góry”, „Jasna Góra. Sanktuarium troski o życie Narodu. Ogólnopolskie Sympozjum Mariologiczno-Maryjne. Jasna Góra, 28 kwietnia 2009”, Jasna Góra – Częstochowa 2009; „Z Maryją Królową Polski bądźmy świadkami miłości. Dziś i jutro. Ogólnopolskie Sympozjum Mariologiczno-Maryjne Jasna Góra, 23-24 kwietnia 2010” (Jasna Góra – Częstochowa 2010); „Z błogosławionym Janem Pawłem II zawierzamy Maryi. Antologia 

zawierzeń Jasnogórskiej Matce Kościoła” (Jasna Góra – Częstochowa 2011); „W blasku błogosławionego Jana Pawła II. Jubileusz 300-lecia Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej na Jasna Górę. Ogólnopolskie Sympozjum Mariologiczno-Maryjne Jasna Góra, 13 maja 2011” (Jasna Góra – Częstochowa 2011); „Jasnogórska Szkoła Wiary. Ogólnopolskie Sympozjum Mariologiczno-Maryjne, Jasna Góra, 10 kwietnia 2013” (Jasna Góra – Częstochowa 2013); redaktor szeregu prac zespołowych.

Ponadto 400 artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz „Encyklopedii Katolickiej” KUL.

Popularyzacja kultu maryjnego w mediach: Radio Maryja, Radio Jasna Góra, Polskie Radio (I i II Program), Telewizja Trwam, TVP (I, III, Polonia), Radio Watykańskie; w periodykach: „Ateneum Kapłańskie”, „Chrześcijanin w Świecie”, „Studia Claromontana”, „Peregrinus Cracoviensis”, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” i popularnych: „Gość Niedzielny”, „Jasna Góra”, „Ład”, „Ład Boży”, „Nasz Dziennik”, „Niedziela”, „Znak”, „Tygodnik Powszechny”, „Biuletyn Zakonu Paulinów”, „Biuletyn WSJO”, „Zwycięska Pani”.

opracował: ks. prof. dr hab. Marian Włosiński

PUBLIKACJE O. ZACHARIASZA JABŁOŃSKIEGO

Materiały przesłał dla archiczest.pl Grzegorz Gadacz / TV Niedziela

http://archiczest.pl/news/zycie-i-dzielo-sp-o-zachariasza-jablonskiego/


« powrót
1782303 odwiedzin od 14 października 2013                                           1999-2021 © MATinternet Zakopane :: Powered by MATcms