KWESTIONARIUSZ Z ROKU 2015

KWESTIONARIUSZ

dotyczący historii parafii Leśna Podlaska

 1. Parafia – miejscowość, wezwanie parafii, dane adresowe (ulica, kod pocztowy, gmina, powiat, województwo, nr telefonu, e-mail, adres strony internetowej).

 • Leśna Podlaska

 • Parafia pod wezwaniem Narodzenia NMP

 • Kościół pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła

 • Sanktuarium Matki Bożej Leśniańskiej; ul. Ks. Bpa Konstantego Moszyńskiego 2; 21-542 Leśna Podlaska; Gmina Leśna Podlaska; powiat Biała Podlaska; województwo lubelskie, telefon stacjonarny: 83 34 50 711; lesnapodlaska.paulini@gmail.com; lesnapodlaska.paulini.pl

 1. Dane ogólne o parafii

 • data erygowania: 26 września 1695 rok

 • liczba mieszkańców: 3029

 • liczba katolików: 3019

 • liczba niekatolików (z podaniem ich religii lub wyznania): 10 prawosławnych

 • punkty duszpasterskie (kościół, kaplice):

KAPLICA W BUKOWICACH

KAPLICA W DROBLINIE

CERKIEW PRAWOSŁAWNA W NOSOWIE

 1. Miejscowości należące do parafii (odległość od kościoła, liczba mieszkańców).

 1. Odpusty w parafii, data Czterdziestogodzinnego nabożeństwa.

dawniej był jeszcze ODPUST  na NIEDZIELĘ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO (Matkę Bożą Leśniańską nazywano bowiem Matką Bożą Świętoduską - Maryja od Ducha Świętego))

Czterdziestogodzinne nabożeństwo było odprawiane przez Odpustem: Uroczystością Zjawienia się Cudownego Obrazu Leśniańskiego 26 września.

 1. Ogólny rys historyczny (należy uwzględnić datę powstania, wymienić ewentualnych fundatorów, zaznaczyć czy znajduje się akt erekcyjny - jeżeli tak, to należy dołączyć jego kserokopię, określić z jakiej diecezji i parafii została wydzielona parafia, dawne tytuły parafii i kościołów, dzieje kościoła (drewniany, murowany), czy kościoły na terenie parafii uległy zniszczeniu, data poświęcenia kościoła, kto poświęcił, kto budował i poświęcał kaplice znajdujące się na terenie parafii?

Według chronologii:

1683. 26.IX.Zjawienie sie Cudownego Obrazu Najśw. Maryi Panny na gruszy w "Okopach Krzyżackich": świadkowie - Aleksander Stalmaszuk i Miron Makaruk pastuszkowie oraz mieszkańcy Leśnej, jak również podstarości z Bordziłówki: Zabłocki. Przeniesienie Obrazu do dworu dziedzica Michałowskiego w Bukowicach.

 

1683-1686 Cudowny Obraz płakał. Ikonograficznie jest to Matka Boska Świetoduska, a historycznie Matka Boska Płacząca. Pod względem technicznym jest to płaskorzeźba w kamieniu drobnoziarnistym o odcieniu czerwonym. Rzeźba wypukła. Wymiary: szerokość 29 cm, wysokość 31,7 cm, grubość nieco ponad 5 cm. Jest to dzieło ludowe nieznanego twórcy z terenu Podlasia z wieku XVII. Rysunek twarzy Najśw. Panny prosty w kompozycji można określić w odczytaniu jako uśmiech z nieba.

 

1684 22.09. Powołana przez biskupa  łucko-brzeskiego Stanisława Witwickiego Komisja przeprowadza w Bordziłówce (parafii, na której terenie leżała wtedy Leśna) badania zaprzysiężonych świadków zjawienia się cudownego Obrazu i cudów. Polecano spisywanie dalszych cudów i wybudowanie kościoła dla cudownego Obrazu na miejscu zjawienia się.

 

1686 Wybudowanie kościoła drewnianego na miejscu zjawienia przez dziedzica Leśnej Pawła Kazimierza Michałowskiego i umieszczeniu tu Obrazu i osadzenie jednego kapłana w charakterze Rektora.

 

1695   26.IX. Parafię przy kościele w Leśnej eryguje ks. Paweł Konstantyn z Dubrawki Dubrawski w Janowie, administrator diecezji łucko-brzeskiej. Aprobuje przedstawionego przez dziedzica Michałowskiego wikariusza  bialskiego: ks. Pawła Franciszka Janickiego. Parafia obejmuje miejscowości: Leśna, Klukowszczyzna.

 

 1699   24.X. Powtórne zbadanie faktu zjawienia się Obrazu i cudów dokonana w Leśnej przez komisję teologów, prawników i przedstawicieli nauk przyrodniczych powołaną przez biskupa Franciszka Prażmowskiego.

 

1700    24.X. Dekret aprobujący Obraz Matki Boskiej Leśniańskiej jako cudownie zjawiony i łaskami i cudami słynący wydaje w Janowie Franciszek Prażmowski biskup łucko-brzeski.

 

1716     11.05.     Objęcie parafii przez kanonika łuckiego ks. Andrzeja Fabiańskiego i przyłączenie parafii Bordziłówka do Leśnej.

                              Ufundowanie złotych koron dla cudownego Obrazu przez księcia Karola Stanisława Radziwiła.

                           

1718                     Wybudowanie nowego kościoła murowanego (dzisiejsza kaplica-studzienka) pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła przez ks. Andrzeja Fabiańskiego. Zostaje zawiązana leśniańska kapela wokalno instrumentalna.

 

1722                      Ufundowanie sukni dla cudownego Obrazu przez księżną Annę Radziwiłłówną zonę Stanisława Radziwiłła z Białej Podlaskiej. 

 

1723                      Wizytacja biskupa Stefana Bogusława Rupniewskiego. Sporządzenie dokładnego inwentarza niezwykle bogatego skarbca i zakrystii w Leśnej.

           

1727   26.09       Dekret biskupa Rupniewskiego przekazujący Sanktuarium Leśniańskie Paulinom z Częstochowy.

 

             5.X.          Uroczyste wprowadzenie Paulinów do Leśnej. Paulini za zezwoleniem bpa Stefana Bogusława Rupniewskiego i za zgodą kolatora Władysława Michałowskiego, miecznika mielnickiego, a za staraniem O. Konstantyna Moszyńskiego, Prowincjała Paulinów, obejmują Sanktuarium i parafię w Leśnej. Powstaje ich klasztor. Pierwszy przeor: O Michał Chądzyński.

 

1731                       Paulini rozpoczynają budowę kościoła w stylu baroku włoskiego: projektant Vincenzo Rachetti - architekt warszawski i Józef Kaczkowski z Janowa -majster budowlany.

 

1734                       Kościół w budowie: mistrz murarski Tomasz Markowski z Warszawy.

 

1750                       Wieże kościoła w budowie: majster budowlany Antoni Nabrzeski.

 

1752                       Wieże kościoła w budowie: architekt Kowalewski.

                                Ukończenie budowy i poświęcenie nowego kościoła w stylu włoskim; koszt budowy w przeważającej części pokryła Jasna Góra; jedną z wież frontowych ufundował książę Korybut Woroniecki; na wieży umieszczono 5 dzwonów; główny ołtarz fundacji podskarbiego wielkiego koronnego Karola Odrowąża; zasłona na cudowny Obraz "Nawiedznie NMP", pędzla Jana  Bogumiła Plerscha; wspaniałe i olbrzymie organy ufundował książę Karol Stanisław Radziwiłł: ołtarze boczne: Biczowanie Pana Jezusa, Św. Pawła I Pustelnika, Św. Barbary, Św. Tekli i Św. Kazimierza.

 

1753-1756              Organy kościelne w budowie: fundacja księcia Michała Kazimierza Radziwiłła; organomistrzowie: Michał Pantzner i Antoni Zantner. Organy posiadały 24 głosy, pedał, 2 klawiatury, bebny, 6 miechów.

 

1758     8.IX.          Konsekruje kościół Antoni Erazm Wołłowicz bp łucki i brzeski. W dniu następnym przeniesienie cudownego Obrazu do głónego ołtarza nowej świątyni.

 

1761                        Przy wykonaniu wysprzętu kościoła pracuje znakomity malarz Mateusz Zabłudowski. Nastawa ołtarza głównego w stylu regencji fundacji księcia Karola Odrowąża Siedlnickiego. Na konsolach obok filarów stoją rzeźby: z lewej od widza św. Paweł pustelnik, z prawej - św, Antoni, opat.

 

1772                        Obraz - zasuwę Cudownego Obrazu przedstawiający Nawiedzenie Najśw.. Maryi Panny wykonał farbami olejnymi  na płótnie Jan Bogumił Plersch.

 

1795                       Po III rozbiorze Polski Leśna dostaje się do zaboru austriackiego. 

 

1809                       Leśna przechodzi pod zarząd Księstwa Warszawskiego.

 

1815                       Leśna przechodzi pod zarząd Królestwa Kongresowego.

 

1864                       Kasata klasztoru przez rząd carski z powodu  patriotycznego zaangażowania Paulinów w Powstaniu Styczniowym. Jako tymczasowy rektora kościoła zostaje paulin O. Dionizy Korzeniowski.

 

1865                       Ukrycie Cudownego Wizerunku MB przez Beniamina Szymańskiego bpa podlaskiego.

 

1868       29.02.       Objęcie administracji parafii leśniańskiej przez ks. Leona Przesmyckiego.

               27.12.       Zrzucenie całego dachu z kościoła i figury Matki Bożej Niepokalanej z frontony przez huraganową burzę.

 

1875       22.03.      Zamknięcie kościoła leśniańskiego z rozkazu  generalnego gubernatora z Warszawy Kotzebue; wywiezienie ks. Leona Przesmyckiego do Łukowa.

                30.04.      Ogłoszenie przez gen. gubernatora Kotzebue o przejście Leśnej w posiadanie duchowieństwa prawosławnego, na podstawie decyzji cara Aleksandra II z dnia 6.04.1875. Zniesienie parafii leśniańskiej. Przyłączenie Leśnej do parafii Huszlew.

                13.05.      Protokolarne przekazanie kościoła leśniańskiego duchowieństwu prawosławnemu przez pełnomocnika biskupa lubelskiego (który sprawował rządy nad zniesiona diecezją podlaską) - ks. kan. Michała Antolskiego i dziekana z Janowa ks. Józefa Pruszkowskiego.

                14.05.      Pierwsze prawosławne nabożeństwo prawosławne w leśniańskiej cerkwi.

 

1881         11.06.     Poświęcenie przez archireja Leontija z Warszawy całkowicie na styl bizantyjski cerkwi leśniańskiej.

 

1884                        Założenie w Leśnej  żeńskiego zgromadzenia prawosławnego.

 

1889         5.09.       Uroczyste otwarcie uformowanego już żeńskiego monastyru pod nazwą: "Leśniańskij żeńskij pierwokłasnyj monastyr".

 

1894        26.09.      Uroczyste sprowadzenie relikwii męczenika (w pojęciu prawosławnym) - Atanazego Filipowicza.

 

1905                        Odwiedzenie Leśnej przez cara Mikołaja II za rządów matki Katarzyny Jefimowskiej (monastyr był wówczas w największym rozkwicie - wspaniałe zabudowania mieściły ponad 200 zakonnic i ponad 400 dzieci - sierot).

 

1915                        W początkach sierpnia mniszki opuszczają Leśną zabierając ze sobą obraz Matki Bożej z głównego ołtarza.

 

1915    17.VIII.     Ks. Henryk Ciepichałł - kapelan wojsk polskich, restytuuje wiernym katolickim kościół leśniański w obecności  żołnierzy z Brygady J. Piłsudskiego. Odtąd kościół leśniański obsługuje dojeżdżający z sąsiedniej Kornicy ks. Ziembiński.

 

1919    luty             Osadzenie przez biskupa podlaskiego Henryka Przeździeckiego rektora przy kościele leśnaińskim  ks. Jarosiewicza.

 

            14.V.            Henryk Przeździecki, bp podlaski wznawia parafię leśniańską. Leśna wyłączono z parafii Huszlew.

 

            19.V.            Wracają do Leśnej Paulini.

 

             21.V.           Powierzenie Sanktuarium Leśniańskiego Paulinom przez biskupa podlaskiego Henryka Przeździeckiego.

 

             22.V.           Przybycie Paulinów do Leśnej; przybyło dwóch paulinów, pierwszym przeorem został O. Walerian Barski. Zastali  klasztor i kościół doszczętnie ograbiony i zdemolowany.

 

             25.V.           W niedzielę uroczyste  wprowadzenie Paulinów w obecności  delegowanego przez biskupa, dziekana z Janowa, ks. Ludwika Kalickiego. Przekazanie paulinom kościoła leśniańskiego, klasztor i majątek klasztorny.

 

              1.VI.           Ponowne ustanowienie parafii w Leśnej przez bpa H. Przeździeckiego.

 

             19.XI.          Objęcie  przeorstwa przez  O. Augustyna Jędrzejczyka: całkowite przerobienie wnętrza kościoła na styl rzymsko-katolicki; osobiście namalował wszystkie obrazy do ołtarzy; namalował kopię cudownego Obrazu M.B. Leśniańskiej i umieścił ją na miejscu oryginału i poświęcił dnia 4 kwietnia 1920 roku; sprawił dwa dzwony (większy "Św. Hieronim") w ludwisarni Józefa Dorożyńskiego.

 

             1.VI.            Wejście w życie dekretu wznawiającego parafię leśniańską z następującymi miejscowościami: Leśna, Bordziłówka Nowa, Bordziłówka Stara, Bukowice, Bukowice Kolonia, Droblin, Droblin Kolonia, Jagodnica, Klukowszczyzna, Ludwinów, Mariampol, Nosów, Nosów Kolonia, Zaberbecze (stan parafii na w roku 1975: 3.400 osób).

 

1923     4.VIII.          Objęcie przeorstwa leśniańskiego przez O. Aleksandra Łazińskiego: usunięcie z dachu kościoła kopuł prawosławnych; przywrócenie kościołowi pierwotnej struktury; uporządkowanie spornych spraw majątkowych; odnalezienie cudownego Obrazu M.B. Leśniańskiej.

 

1924     14.XI.          Powiadomienie Leśnej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych o miejscu pobytu mniszek prawosławnych, a więc o miejscu pobytu obrazu leśniańskiego, zabranego przez nie podczas opuszczenia Leśnej.

 

             12.XII.         Wyjazd przeora O. Aleksandra Łazińskiego do Opowa w Jugosławii w celu wszczęcia pertraktacji dla odzyskania Obrazu Leśniańskiego. Zażądano za zwrot Obrazu aż 50 tysięcy dolarów.

 

1925     23.VIII.       Henryk Przeździecki, bp podlaski, poświęca 2 nowe dzwony odlane dla kościoła w roku 1922 w Ludwisarni Dorożyńskiego w Węgrowie: Hieronima wagi 580 kg i Augustyna wagi 240 kg.

 

1926      5.V.            Znalezienie drugiego Obrazu M.B. Leśniańskiej przez ks. prałata Józefa Złotkowskiego w Łomży, w kościele Sióstr Benedyktynek.

    

              26.VI.        Ekspertyza obrazu MB.L. w Łomży dokonana przez komisję  rzeczoznawców. W skład komisji zostali powołani: dr Wojciech Stanisław Turczyński - dyrektor zbiorów państwowych w Warszawie, prof. Jan Rutkowski - kierownik pracowni konserwatorskiej przy Dyrekcji Zbiorów Państwowych na Zamku w Warszawie,  i dr Zygmunt Rokowski - konserwator zabytków sztuki na woj. warszawskie i białostockie. Komisja protokółem z dnia 5 lipca b.r. oświadczyła o konieczności przeprowadzenia takiej samej ekspertyzy na obrazie w Opowie w Jugosławii.

 

               2.VIII.      Przeor O. Aleksander Łaziński wraz z w/w komisja rzeczoznawców udają się w podróż do Jugosławi dla dokonania ekspertyzy znajdującego się w posiadaniu mniszek prawosławnych obrazu MBL.

 

               7.VIII.      Orzeczenie w/w komisji rzeczoznawców iż obraz MBL znajdujący się w Opawie u mniszek prawosławnych jest kopią obrazu znajdującego się  w Łomży. Dnia 25 lutego 1927 roku w/w komisja uzasadniła swoje orzeczenie wobec biskupa Przeździeckiego i Kapituły Katedralnej w Siedlcach. 17 lipca 1927 roku bp Przeździecki wydał orzeczenie o autentyczności Obrazu MBL z Łomży (bp Beniamin Szymański umieścił autentyczny obraz u Benedyktynek, by się nie dostał w ręce prawosławne). Prof. J. Rutkowski w Warszawie konserwuje Obraz MBL. Potem Obraz przewieziono do Siedlec do Małego Seminarium, gdzie po 5 dniach nabożeństw w gmachu Małego Seminarium i w katedrze wyruszono w pieszą podróż z Obrazem MBL do Leśnej.

 

1927    26.IX.        Cudowny Obraz znów w Leśnej, niesiony pieszo w uroczystej procesji z Siedlec, której przewodniczył Henryk Przeździecki, bp podlaski. W pieszym pochodzie wzięło udział ponad 20.000 osób, w tym drugi biskup podlaski, kilkuset kapłanów.Obraz MBL przekazana pod straż Paulinów.

                               Przerobienie szczytu głównej fasady kościoła wg projektu A. Szyszko-Bohusza. We wnęce szczytu zostaje ustawiona figura Niepokalanej, wykonanej z białego piaskowca przez Eugeniusza Prószkowskiego.

 

1928                       Połączenie przepaska wspartą na arkadzie klasztoru z oratorium nad zakrystią. Projektant inż. Dzięciołowski.

 

1930-1931             Ustawienie w kościele 4 ołtarzy bocznych. Projektant ołtarzy i wykonawca obrazów O. Augustyn Jędrzejczyk, przeor leśniański.


 

1933                      Obchód 250-lecia  zjawienia się Cudownego Obrazu.

 

1937-1940             Podwyższenie wieży północno-wschodniej kościoła. Projektant A. Szyszko-Bohusz. Inżynier budowniczy Bogusław Chmielowiec z Brześcia. Majster budowlany Paweł Ignatowski z Brześcia.

 

1940                     Jesień. Niemcy zajmują klasztor i wypędzają Paulinów z Leśnej.

W 1940 r. klasztor zajęli Niemcy, rabując wszystkie dzwony i tworząc w miejscowości obóz pracy. Bolesną kartą w historii zapisał się też odpust parafialny 29 czerwca 1942 r., kiedy to okupanci zaczęli strzelać do zgromadzonych przed kościołem ludzi. W grudniu następnego roku rozstrzelali nieopodal bazyliki 18 osób.

 

1941      1.IX.         Niemcy zabierają 2 dzwony kościelne i sygnaturkę.

 

1944                      Ostatnia niedziela lipca: wojska radzieckie wkraczają do Leśnej.

 

1948      8.VI.         Poświęcenie parafii leśniańskiej Najśw. Sercu Pana Jezusa.

 

1949-1951             Budowa organów o 25 głosach, pneumatycznych, kosztem ponad 5 milionów zł przez firmę S. Truszczyńskiego za Przora O. Jerzego Tomzińskiego.

 

1951                      Wstawienie do kościoła nowej ambony, wykonanej wg projektu Stanisława Grześkowiaka za przeora o. Jerzego Tomzińskiego.

 

1963    18.VIII.    KORONACJA CUDOWNEGO OBRAZU. Koronatorzy ks. kard. S. Wyszyński i bp podlaski Ignacy Świrski. Wiernych około 150.000. Korony z Rzymu przywiózł biskup Karol Wojtyła.


 

1965-1967             Restauracja zasuwy obrazu: Hanna Markowska w Warszawie.

 

1970      11-12.VI.       Kard. Karol Wojtyła, Metropolita Krakowski  w Leśnej (przyszły papież Jan Paweł II, 1978-2005) wraz z arcybiskupem Bolesławem Kominkiem i 12 innymi biskupami, którzy uczestniczyli w Leśnej w posiedzeniu Komisji Episkopatu Duszpasterstwa Ogólnego.

 

1973      19.VIII.    Uroczystość 10-lecia Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Leśniańskiej.

 

1977     25.IX.       Obchód 50-lecia powrotu Cudownego Obrazu. Uroczystości przewodniczył bp podlaski Jan Mazur. Wiernych około 30.000. Wmurowanie tablicy pamiątkowej w kościele ku czci O. Aleksandra Łazińskiego, zasłużonego przeora leśniańskiego.

 

1976-1978             Pokrycie dachów kościoła, wież i klasztoru blachą miedzianą. Restauracja fasady głównej i elewacji bocznych kościoła.

 

1980       1.I.          O. Witold Głowacz, przeor i proboszcz ogłasza  w parafii leśniańskiej pierwszy rok trzechsetlecia przygotowawczego do Jubileuszu Trzechsetlecia Sanktuarium Matki Boskiej Leśniańskiej 1683-1983. W ramach przygotowań do Wielkiego Jubileuszu od roku 1972 O. Witold pokrył dachy kościoła, wież i klasztoru blachą miedzianą, przeprowadził restaurację fasady głównej i elewacji bocznych kościoła, klasztor gruntownie przebudował i ulepszył. Jego staraniem wybito 3 pamiątkowe medale upamiętniające historię sanktuarium leśniańskiego.

               26.09.1980. Rozpoczęcie nawiedzenia rodzin, poczynając od rodzin Zaberbecza, przez Kopię Cudownego Obrazu Leśniańskiego, poświęconego przez biskupa Jana Mazura, biskupa podlaskiego

 

1981    14.IV.       Zatwierdzenie formularza mszalnego dla Sanktuarium z nadaniem przez Stolicę Apostolską (Święta Kongregacja Sakramentów i Kultu Bożego) Matce Bożej Leśniańskiej nowego tytułu - Matki jedności i Wiary na prośbę Generała O. Józefa Płatka, a za staraniem O. Gabriela Lorenca, prokuratora generalnego przy Stolicy Apostolskiej.


 

              4.VI.         Założono wokół Cudownego Obrazu promienie. Projektował je art. plastyk Leon Machowski z Warszawy, a wykonał inż. Norbert Ziembiński z Warszawy. Ofiarodawcą tych kosztownych promieni był ks. Karol Harazin, proboszcz parafii Szpaki.

 

1982       11.X.        Przeor leśniański o. Witold Głowacz wręczył w auli Pawła VI  Ojcu św. Janowi Pawłowi II kopię wizerunku Matki Bożej Leśniańskiej i poinformował o jubileuszu 300-lecia. Ojciec Święty pobłogosławił wszystkich czcicieli Leśniańskiej Matki.

               24.XI.       Ojciec Święty za pośrednictwem ks. Zdzisława Młynarskiego, rektora filii duszpasterskiej w Łysowie, przekazał dla Sanktuarium Leśniańskiego Złotą Różę, biały gotycki ornat i duża świecę.

 

1983       3-4.IX.  Jubileusz 300-lecia Zjawienia się Cudownego Obrazu Leśniańskiego. Przewodniczył Metropolita Krakowski J. Em. Franciszek Kardynał Macharski. Odsłonięto pomnik O. Konstantego Moszyńskiego, paulina - biskupa inflanckiego, założyciela Sanktuarium Leśniańskiego. Poświęcenie epitafium ku czci Męczenników za wiarę - Unitów Podlaskich. 200 tys. wiernych,ok. 300 kapłanów, ok. 120 tys. rozdanych Komunii św.

 

1984                      Papież Jan Paweł II podniósł Świątynię Leśniańską do godności Papieskiej Bazyliki Mniejszej.      

 

1985       15.VIII.   Wmurowanie aktu erekcyjnego w fundament pod I Stacją Drogi Krzyżowej. Dokonał tego Bp Wacław Skomorucha, bp pomocniczy diecezji podlaskiej.

 

            26-29.IX.    Odpust Zjawienia Cudownego Wizerunku MBJ z udziałem Oblatów z Kodnia, Bpa Jana Mazura. 40-godzinne nabożeństwo. Różaniec w intencji trzeźwości Narodu. Nabożeństwo o beatyfikację Unitów. Modlitwa w  intencji Młodych Rodzin.

1987  29 i 30.VIII. Podlaska Diecezjalna Pielgrzymka pod hasłem " Z Maryja w pielgrzymce wiary " (J. P. II) pod przewodnictwem biskupa podlaskiego Jana Mazura.

 

1988       29.06     Leśna Podlaska Stacją Kongresową. Nabożeństwo o beatyfikację Unitów Podlaskich.

 

               16.07.    IX Pielgrzymka do Leśnej Żołnierzy AK.

 

1995      19.VII.   Powrót do Leśnej dzwonu "Maryja". Przebywał w Muzeum Diecezjalnym w Lublinie.

 

          26-27.VIII.   300 lat parafii leśniańskiej (1695-1995). Uroczystość dziękczynna pod przewodnictwem J. Em. Ks. Kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski.

 

1997                      Malowanie zewnętrznej elewacji klasztoru (przeor O. Dr Marek Kowalski: 1996-2002).

 

          24-31.VIII    Misje Nowej Ewangelizacji w Leśnej prowadzone przez Ojców Oblatów z Kodnia z racji zbliżającego się  Jubileuszu Roku 2000 (za przeora O. Marka Kowalskiego)

 

1998                     Budowa ołtarza polowego i mostu przez fosę. Malowanie zewnętrznej elewacji kościoła. Rekonstrukcja muru zabytkowego wokół kościoła.

 

1999                     Wyłożenie kostką dziedzińca klasztornego.

 

2000-2002            Staraniem Przeora i proboszcza O. Marka Kowalskiego wykonano w kościele freski ilustrujące historię Sanktuarium. Freski wykonuje  architekt z Krakowa Jerzy Pasternak.

 

2007                     80 rocznica powrotu Obrazu MB Leśniańskiej z Łomży.

 

2013

        15-18.08.     Uroczystości Jubileuszu 50-lecia Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Leśniańskiej (1963-2013) (Przeor o. Jan Tyburczy).

 

2014/2015          Leśna kościołem stacyjnym z racji ROKU ŻYCIA KONSEKROWANEGO

 

2015      

      luty/marzec    Zrywanie tynków z Bazyliki i Kaplicy Zjawienia (Przeor O. Jan Tyburczy)

          wrzesień    Pokrycie tynkiem i malowanie na zewnątrz i w środku Kaplicy Zjawienia (przeor O. Jan Tyburczy)

 

2015/2016           Leśna kościołem stacyjnym z racji ROKU MIŁOSIERDZIA


 

Kościoły i kaplice w parafii Leśna Podlaska:

 1. Kościół w Bordziłówce Starej już nieistniejący:

Na przestrzeni wieków istniały Bordziłówce trzy świątynie. Pierwsza - drewniana (wzniesiona w 1648 z fundacji Macieja i Marii Chodkowskich, p.w. Mateusza Apostoła) spłonęła w 1791 r. a zbudowana potem kaplica spaliła się w 1849. Zaś wybudowana w 1850 nowa kaplica dotrwała do 1897 r. (wg. innych źródeł kościół parafialny, notowany w 1728, skasowano po 1867 r.) . W r. 1862 było tu katolików 500, wyznania grecko unickiego 520, żydów 12, razem 1 032 dusz. Do parafii należały wsie: Bordziłówka, Droblin, Kiełbaski. Koszelówka, Osówka, Pasieka, Podleśna, Witulin. Wszystkie w dekanacie konstantynowskim. Według wykazu urzędowego z r. 1877, Bordziłowka Nowa miała 92 mieszkańców, 9 domów i 246 mórg ziemi. Bordziłówka Stara wieś i folwark 60 mieszkańców, 10 domów i 464 mórg. 


 

 1. Kościół w Bukowicach istniejący:

W 1576 roku erygowano tu drewnianą cerkiew unicką p.w. św. Trójcy (nie zachowana do dnia dzisiejszego). Kolejną wzniesiono przez Pawła Kazimierza Michałowskiego w 1684 r., zaś następną drewnianą zapewne w 1751 r. (przed 1780 w kolacji Sedlnickich, w 1875 zamieniona na prawosławną kaplicę cmentarną p.w. św. Ducha). Obecnie znajduje się tu drewniana kaplica p.w. Niepokalanego Poczęcia N. P. Marii (filia kościoła paulinów w Leśnej) - pierwotnie prawosławna (do 1915 r.) kaplica cmentarna p.w. św. Ducha, wybudowana w 1896 r. Odnawiana ok. 1921, w końcu lat 80-tych i w 1995 przeprowadzono gruntowny remont. Kościół orientowany, drewniany na podmurówce kamienno-ceglanej, konstrukcji zrębowej, oszalowana. Trójdzielna, o nawie zbliżonej do kwadratu, z prosto zamkniętym węższym i niższym prezbiterium i kwadratowym przedsionkiem, wewnątrz którego kruchta i po bokach dwie lokalności wydzielone przez słupy konstrukcyjne wieży. Wnętrza kryte odeskowanym stropem. Okna prostokątne, w faliście wycinanych obramieniach. Dachy: nad nawą dwuspadowy, nad prezbiterium trójspadowy, kryte blachą. Wieża kwadratowa, z prostokątnymi otworami, zwieńczona ośmiobocznym namiotowym hełmem, z cebulastym zwieńczeniem z krzyżem. Ołtarz główny neobarokowy, ok. 1920-30, ujęty parą kanelowanych pilastrów korynckich, z obrazami: w polu głównym kopia obrazu Matki Boskiej Leśniańskiej, XX w., w ramie barokowej, zapewne XVIII w., w zwieńczeniu Bóg Ojciec z Duchem Św. na tle Oka Opatrzności, koniec XIX w., pocerkiewny. Ołtarze boczne w typie barokowym, XIX/XX w., zapewne z użyciem fragmentów ikonostasu, z owalnymi obrazami z XIX/XX w., malowanymi na desce: Pokłon Pasterzy i Chrzest Chrystusa. Obraz ŚŚ. Jerzy i Barbara, II poł. XIX w., w ramie barokowej analogicznej jak w ołtarzu głównym. Cztery lichtarze eklektyczne, IV ćw. XIX w., o trójkątnych stopach i kanelowanych trzonach. Kociołek na wodę święconą, XVIII/XIX w., miedziany, używany jako kropielnica. Kropielnica kamienna, stara.

 1. Kaplica w Droblinie

Kaplicę w Droblinie wybudowano w roku 1978 na parceli należącej do P. Filipiuków i częściowo P. Rafalskich. Były ogromne trudności z jej wybudowaniem, a potem funkcjonowaniem jej jako sali katechetyczne i kaplicy do odprawiania Mszy św, najpierw raz w miesiącu, a później co niedzielę za czasów wolnej Polski. Komuniści plombowali kaplicę, a mieszkańcy ją zrywali i byki wzywani do Gminy w Leśnej Podlaskiej na wytłumaczenie się. Trwało tak do 1989 roku. Od początku kaplicą zajmuje się Pani Halina Filipiuk mająca obecnie 88 lat, dbając o jej wygląd i parametry liturgiczne. W Kaplicy w ołtarzu głównym znajduje się duży krzyż, obok krzyża duży obraz Matki Bożej Leśniańskiej. Są też powieszone wizerunki Jezusa Miłosiernego („Jezu ufam Tobie”), św. Faustyny Kowalskiej, św. Józefa i św. , Jana Pawła II.


 

 1. Cerkiew w Nosowie

 We wsi czynna murowana, klasycystyczna prawosłąwna cerkiew parafialna z 1862 r. p.w. św. Michała Archanioła. Pierwotna przed 1542, fundacji Juchny Wańkiewicza. Kolejna, drewniana, fundacji Lackich przed 1609, do ok. 1780 w kolacji Sedlnickich. Obecna wzniesiona 1862, restaurowana 1991. Orientowana, murowana z kamienia polnego i cegły, z tynkowanym detalem. Trójczłonowa, nawa na planie kwadratu, z mniejszym kwadratowym prezbiterium i zakrystią na osi, od zach. prostokątny babiniec. Wnętrze przykryte drewnianym stropem, w nawie na czterech słupach o wydatnych wspornikach w formie krzyżaków. Część ołtarzowa otwarta półkolistą arkadą. Okna zamknięte półkoliście. Chór drewniany z balustradą tralkową. Elewacje dzielone poziomymi pasami tynkowymi, ujęte na narożach pilastrami toskańskimi, zwieńczone belkowaniem. Frontowa (babińca) jednoosiowa, z wysokim półkoliście zamkniętym portalem, po prawej wyryta data 1862, w trójkątnym szczycie koliste okno, w szczytowych ścianach nawy zamknięte półkoliście wnęki. Elewacje boczne babińca i prezbiterium jednoosiowe, nawy trójosiowe, z oknami w szerokich opaskach, w zakrystii na osi prostokątne okno i otwór wejściowy od pd. Dachy kryte blachą, nad nawą czterospadowy, z ośmioboczną wieżyczką na szczycie, przykrytą ostrosłupowym hełmem z cebulastą gałką z krzyżem, nad prezbiterium i babińcem dwu-, nad znacznie niższą zakrystią trójspadowy.

       Ikonostas, zapewne ok. 1870 i ok. 1900, jednokondygnacyjny, z wysokim zwieńczeniem z trójkątnymi naczółkami nad carskimi wrotami i drzwiami diakońskimi, z ikonami II poł. XIX w., od lewej: 1. św. Jan Ewangelista, zasłonięta ikoną Michała Archanioła XIX/XX w. pochodzącą ze zburzonej w latach 1937-39 cerkwi w Konstantynowie; 2. św. Mikołaj Cudotwórca; 3. św. Stefan; 4. Matka Boska z Dzieciątkiem, w typie Hodegetrii; 5. Chrystus Pantokrator; 6. św. Laurenty; 7. Archanioł Michał; 8. Zwiastowanie; w zwieńczeniu Ostatnia Wieczerza oraz po bokach snycerskie symbole Starego i Nowego Testamentu (Tablice Mojżeszowe i Kielich Eucharystii); na gzymsie ikona Archanioł Gabriel z cerkwi w Konstantynowie, XIX/XX w.; na carskich wrotach krzyż z pięcioma medalionami ze sceną Zwiastowania w środku oraz przedstawieniami Ewangelistów na ramionach, powyżej owalny obraz Matka Boska Leśniańska. Ołtarz w. XVIII, pounicki, z dwiema parami kolumn korynckich, w polu głównym obraz Matka Boska z Dzieciątkiem, w typie Hodegetrii, barokowy XVIII w., powyżej na architrawie rzeźby: główki puttów oraz Gołębica Ducha Świętego, w zwieńczeniu Oko Opatrzności w promieniach. Kiwoty: 1. neobarokowy z obrazem Matka Boska z Dzieciątkiem, ok. poł. XIX w.; 2. koniec XIX w., z obrazem św. Włodzimierz, ok. poł. XIX w.. Golgota, mal. na konturowe wycinanej desce, ok. 1870. Grób Pański, koniec XIX w., z rzeźbionym drewnianym sarkofagiem, malowanym całunem (płaszczanicą) i dwoma lampionami. Kropielnica kamienna, XIX w. Feretrony: 1. z obrazami Matka Boska z dzieciątkiem i Archanioł Michał, II poł. XIX w.; 2. z obrazem Św. Pantaleon, koniec XIX w. Chorągwie, koniec XIX w., z obrazami: 1. Chrystus Zmartwychwstały i Św. Mikołaj; 2. Wniebowstąpienie i Św. Antoni Poczajowski; 3. Weraikon i Boże Narodzenie; 4. Chrzest Chrystusa i Matka Boską z Dzieciątkiem; 5. Chrystus Zmartwychwstały i Św. Mikołaj; 6. Św. Pantaleon i Św. Rodzina. Trzy krzyże procesyjne, II poł. XIX w., malowane, jeden o trójlistnych zakończeniach ramion. Cyborium (darochranitielnica), k. XIX w.. Naczynie do święcenia chleba, wina i oliwy, koniec XIX w. Oprawa ewangeliarza, z blachy srebrnej złoconej, sztancowanej, z owalnymi medalionami, na awersie z przedstawieniami Ewangelistów i Chrystusa Zmartwychwstałego, na rewersie: Zwiastowania i rozetami w narożach. Świeczniki, koniec XIX w.: 1. z blachy srebrnej, II poł. XIX w.; 2. paschalny, z blachy złoconej; 3. żałobny, z blachy złoconej; 4. drewniany, XIX/XX w.; 5. siedmioramienny (siemiswieczmk), eklektyczny koniec XIX w.. Lichtarz cynowy, II poł. XVIII w., na trzech kulach. Ikony: 1. Patriarchowie: śś. Jan Złotousty, Wasyl Wielki, Grzegorz Teolog, II poł. XVIII w.; 2. Chrzest Chrystusa, ok. poł. XIX w.; 3. Pantokrator, II poł. XIX w., w metalowej sukience; 4. św. Onufry, II poł. w. XIX; 5. Grupa Deesis, III ćw. XIX w.; 6. Matka Boska z Dzieciątkiem, 1893, w metalowej sukience; koniec XIX w.: 7. Narodziny Chrystusa; 8. Pantokrator, w metalowej sukience; 9-10. Matka Boska z Dzieciątkiem w typie Hodegetrii, w metalowej sukience; 11. Matka Boska Kazańska; 12. Matka Boska Pokrowa; 13. św. Marek Ewangelista; 14. śś. Jan Chrzciciel i Jan Ewangelista z wizerunkiem Chrystusa, w sukience; 15. Boże Narodzenie; 16. św. Aleksy Metropolita Moskwy; 17. śś. Teodor i Daria; z początku XX w.: 18. Chrystus nauczający; 19. śś. Piotr i Paweł. Krucyfiks neobarokowy, II poł XIX w.

 1. Czy parafia posiada relikwie świętych? Jeżeli tak, to jakich świętych (wymienić) i czy w archiwum parafii znajduje się dokument potwierdzający ich prawdziwość? Czy są też szczególnie czczone krzyże misyjne, obrazy lub figury Chrystusa, Matki Bożej lub świętych?

Posiadamy następujące relikwie z potwierdzeniem ich prawdziwości:

- św. Pawła I Pustelnika,

- św. Jana Pawła II,

- św. O. Pio,

- św. Tekli

- Krzyża Świętego

..................

 

Do noszenia w czasie procesji:

OBRAZY:

 • Matki Bożej Leśniańskiej/ Chrystusa Króla

 • Św. Józefa/ Serce Pana Jezusa

 • Matki Bożej Częstochowskiej/ Niepokalanie Poczęta

 • Św. Antoniego/św. Rodziny

 • Matki Bożej Leśniańskiej/ NMP Wniebowzięta

FIGURY:

 • statua Matki Bożej Fatimskiej

 • figura Anioła

 • figura Serca Pana Jezusa


 

Obrazy w kościele w bocznych ołtarzach:

 1. Obraz św. Rodziny.

 2. Obraz św. Pawła I Pustelnika Patriarchy Zakonu Paulinów

 3. Obraz w. Augustyna Prawodawcy Zakony Paulinów

 4. Obraz w. Antoniego.

Obraz – zasłona w kościele: Nawiedzenie NMP

.............................................

Obrazy w Kaplicy Zjawienia malarza L. Maciaga:

 1. Legiony w Leśnej (1915).

 2. Spowiedź oddziału „Zenona” (w czasie II wojny światowej).

 3. Hołd Michałowicza (po roku 1683).

 4. Kasata klasztoru leśniańskiego (1864) .

 5. Czy są opracowania dotyczące dziejów parafii (monografie publikowane, prace zaliczeniowe, licencjackie, magisterskie, doktorskie – jeżeli tak to – w miarę możliwości – należy podać ich autora, tytuł pracy, miejsce i czas wydania), czy w parafii jest kronika – jeżeli tak, to od którego roku jest prowadzona?

 6. Dzieje kościoła i klasztoru:

1. Aleksandrowicz Piotr ks.: Diecezja Siedlecka, czyli Podlaska (1818-1968), Siedlce 1971, Wydawnictwo Kurii Diecezjal;nej Siedleckiej, ss. 383, 1 nlb.

2. B.K. ks.: Śp. Ks biskup Stanisław Łukomski (o jego stosunku do Leśnej), Wiad. Diec. Podl. R.24: 1948, s. 227-232.

3. Bienkowska Barbara: Bibliotyeka II. Paulinów w Leśnej (1727-1864). Stud. Clar. T. 9: 1988, s. 400-414.

4. Chałupka Leon OSPPE: Kronika z Leśnej Podlaski [za rok 1972].

5. Chomiczuk Konstanty: Zdaerzenia w Leśnej [30.X.1927: zniszczenia z racji upadku drzewa]. Łacznik R. 1: 1927/28 nr 3, s. 15.

6. Duchniewski Jerzy Florian OFMCap: Rola biskupw podlaskich w rozwoju sanktuarium w Leśnej Podlaskiej. Stud. Clar. 9: 1988, s. 80-86.

7. Jak za dawnych dobrych czasów carskich [zabór terenów w Leśnej przez Rząd Polski], Podlasiak R.2: 1923 nr 26, s. 1-2.

8. [Jędrzejewski Alfons OSPPE]: Leśna. Czyt. Niedz. R. 3: 1918 nr 17, s. 3-5.

9. K. P.: Leśna. Wiad. Diec. Podl. R. 1 1: 1933, s. 149-195.

10. Karol Józef Odrowąż Sedlnicki dobrodziej paulinów w Leśnej i w Częstochowie. Łyjak Z. Wiktor: Kapele w diecezji Łuckiej. Muzyka R. 31: 1986 nr 3, s. 101-113.

11. Maraśkiewicz Jan: Leśna Podlaska. Architektura Kościelna. Biała Podlaska 1983, Podlaskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne ss. 62.

12. Olejnik Janusz: Leśna Podlaska. Zorza R. 26: 1983 nr 25, s. 24.

13. Podejko Paweł: Kapela wokalno-instrumentalna w Leśnej na Podlasiu w XVII-XIX wieku. W: Studia musicologia aesthetica theoretica historica. Red. Elżbieta Dziębowska. Kraków 1979 PWN, s. 379-383.

14. Podejko Paweł: Kapele muzyczne w Leśnej Podlaskiej. Stud. Clar. 9: 1988, s. 415-421.

15. „Podlaska Częstochowa”. Kur. Częst. R. 1: 1919 nr 119, s. 3.

16. Pruszkowski Józef ks.: Historia zjawionego obrazu Matki Boskiej oraz kościoła i probostwa w Leśnej na Podlasiu... Kraków 1897, ss. 146.

17. Sanktuarium Maryjne w Leśnej Podlaskiej. Pismo Okól. R. 2: 1969, s. 9.

18. Sprawozdanie Sekretariatu Generalnego [Związku Młodzieży Polskiej w Leśnej]. Wiad. Zw. Mł. Pol. Diec. Podl. R. 8: 1927 nr 4-6, s. 13-15.

19. Sroka Jerzy: Były kiedyś Miastami [Leśna]. Sł. Podl. 198 nr 21, s. 5.

20. Sroka Jerzy: „Leśniacy”. Sł. Podl. R. 6: 1985 nr 32.

21. Sroka Jerzy: O Leśnej Klasztornej. Sł. Podl 1988 nr 2, s. 7, 13.

22. [Ścisłowska Z.]: Kościół i klasztor paulinów w Leśnej. Czyt. Niedz. R. 5: 1860, s. 33-35.

23. Wierzchowski Leszek: O Kulczyckim, kawiarni i wiedeńskiej potrzebie. Katolik 1983 nr 34, s. 13 (Jan Michałowicz składa wota w Leśnej).

24. Wójcicki Wł[adysław] K[azimierz]: Kościół i klasztor Paulinów w Leśnie na Podlasiu, W: Domowe powiastki. T. 1, s. 215-228 (brak roku).

25. Z Leśnej Podlaskiej. Podlasiak R. 8: 1928 nr 22, s. 3-4.

26. Z życia Kościoła. W Leśnej Podlaskiej. Katolik 19845 nr 15, s. 16.

27. Zbudniewek Janusz OSPPE, Fundacja parafii i klasztoru paulinów w Leśnej. Stud. Clar. T. 9: 1988, s. 387-399.

28. Zelek Jan OSPPE: Leśniańskie sanktuarium maryjne w aktualnym nurcie duszpasterskim. Stud. Clar. 9: 1988, s. 422-425.

II. Leśna Podlaska w rękach prawosławnych:

 1. Cudowny obraz Matki Boskiej z Leśnej porwały prawosławne mniszki i uwiozły do Jugosławii. Sensacyjne informacje udzielone Expresowi Porannemu przez mjr Dabrowskiego. Exp. Kalis. R. 1: 1925 z 25.VI. Za nim: Exp. Lubelski R. 3: 1925 z 25.VI, s. 1.; Exp. Kujawski R. 3: 1925 z 25.VI, s. 1; Kur. Zagł. R. 1: 1925 z 25.VI, s. 1).

 1. Cudowny obraz Matko Boskiej [wywieziony do Jugosławii]. Exp. Poran. R. 4: 1925 nr 173, s.1.

 1. Dzieci katolickie wywiezione z Leśnej. Wiad. Diec. Podl. R. 4: 1922, s. 164 (Ordynariusz siedlecki powiadamia o wywiezieniu przez mniszki prawosławne dzieci katolickich w początku wojny do monasteru pod Petersburgiem – apeluje proboszczów o pomoc w ich odzyskaniu).

 1. Grabowski Jan ks.: Krótki rys historyczny Kościoła katolickiego w diecezji podlaskiej. Prz. Krajozn. R. 2: 1933 nr 7-9, s. 28-32 (Zabranie kościoła katolikom w Leśnej, sprowadzenie mniszek prawosławnych).

 1. Jędrzejewski Alfons OSPPE: O skasowaniu Unii na Podlasiu i Chełmszczyźnie. Prz. Katol. R. 65: 1927, s. 36-39 (o Leśnej).

 1. Korespondncye. Biała Podlaska (o działalności klasztoru prawosławnego w Leśnej Podlaskiej). Poch. 1899 nr 5, s. 4-5.

 1. Leśna (o pracach mniszek). Kur. Warsz. R. 99: 1919 nr 169, s. 4.

 1. Leśna i Częstochowa. Oręd. R. 30: 1900 nr 233, s. 1(Car dał 5 tys. rubli na ośrodek mniszek w Leśnej. Ma też dać taką sumę Jasnej Górze).

 1. Mutreńczysk Ałła: Roje z Leśniańskiego monastyru. Tyg. Podl. R. 7: 1989 nr 9, s. 1, 8-9 (dzieje mniszek prawosłąwnych z Leśnej – wyjazd do Rosji, Serbii, Francji – osiadły w Provemont).

 1. Pobyt Ich Cesarskich Mości Najjaśniejszych Państwa w klasztorze żeńskim w Leśnej. Gaz. Kiel. R. 8: 1900 nr 211, s. 1-2.

 1. Nemo: Cesarskie odwiedziny. Prz. Wszechpol. R. 6: 1900, s. 629-632.

 1. Rozszerzenie działalności klasztoru prawosławnego w Leśnej. Myśl Kat. R. 4: 1911, s. 338.

 1. Ryba: Z Podlasia (rusyfikacja dzieci w Leśnej). Polak R. 6: 1901, s. 7-8.

III. Usunięcie Rosjan z Leśnej w roku 1915:

 1. Dąbrowski M[arian]: Brygada Piłsudskiego na Podlasiu. Wiad. Pol. R. 1: 1914/1915 nr 44, s. 7-8.

 1. Dąbrowski M(arian): O zajęciu Leśnej przez legionistów. Nowa reforma R. 34: 1915 nr 465, s. 2.

 1. Dąbrowski M(arian): O zwrot cudownego obrazu z klasztoru OO. Paulinów w Leśnej. Prz. Lub.-Kres. R. 1: 1924/25 nr 13, s. 5.

 1. Dąbrowski M(arian): Odzyskanie klasztoru w Leśnej. Gaz. Łódź. R. 4: 1915 nr 269. Dod. s.1; Dz. Nar. R. 1: 1915 nr 119, s. 1-2; Legiom Pol. 1916, s. 192-194l Nowa reforma R. 34: 1915 nr 465, s. 2.

 1. Jedrzejewski Alfons OSPPE: Obraz cudowny w Leśnej i wojsko polskie. Niedz. R. 4:” 1919, s. 381-382.

 1. Odzyskanie klasztoru w Leśnej. Prawda R. 20: 1915 nr 36, s. 6.

 1. OO. Paulini objęli z powrotem swój, skasowany przez Rosjan w r. 1864 klasztor w Leśnej. Król. Apost. R. 30: 1937, s. 377.

 1. Rewindykacja klasztoru w Leśnej. Tyg. Wielń. R. 2: 1921 nr 20, s. 4-5.

IV. Obraz Matki Boskiej Leśniańskiej

 1. A.P. TJ: Cudowny Obraz Najświętszej Maryi Panny w Leśnej na Podlasiu. Księga Pamiatkowa Maryańska T. 2, cz. 2. Lwów 1903, s. 336-400.

 2. Baranowski Stanisław OSPPE: Diecezjalna Pielgrzymka Parafialnych Rodzin Różańcowych do Leśnej Podlaski 18-19 sierpnia 1984 r. BZP R. 14: 1984 nr 4, s. 15-17.

 3. Brzezińska Stefania: Uroczystość sprowadzenia Cudownego obrazu do Leśnej. Łącznik R. 1: 1927/28 nr 3, s. 15-16.

 4. Chwedoruk Jakub: Prelekcja … o dziejach Unii i historii Obrazu Matki Bożej w Leśnej Podlaskiej. BZP R. 4: 1972 nr 2, s. 23-31.

 5. Cudowny Obraz Matki Boskiej Leśniańskiej. Kółko Różań. R. 13: 1927 nr 10, s. 6-8; Głos Podl. R. (: 1938 nr 7, s. 87.

 6. Curia Generalis Ordinis S. Pauli I Eremitae Częstochoviae in Claro Monte. Vox Eremi R. 15: 1963 nr 1, s. 13-16 (Łukaszuk Dionizy OSPPE, Petycja o koronacji obrazu MB w Leśnej; Brevis conspectu historiae Sanctuarii Lesnensis).

 7. Dekret Św. Kongregacji ds. Sakramentów i Kultu Bożego zatwierdxzający werję polską formularza Mszy św. O Matce Bożej Leśniańskiej. BZP R. 11: 1981 nr 2, s. 10-11.

 8. Dekret Św. Kongregacji Kultu Bożego zezwalające na Msze św. wotywne o Matce Bożej w Leśnej Podlaskiej. BZP R. 16: 1986 nr 1, s. 4-5.

 9. Umowa między biskupem a generałem paulinów dotycząca przechowywania obrazu w Leśnej. Wiad. Archid. Wileń R. 1: 1927, s. 307.

 10. Zapowiedź przeniesienia obrazu do Leśnej z Siedlec. Wiad. Archif. Wileń. R. 1: 1927, s. 276.

 11. Duchniewski Jerzy, Florian OFMCap: Rola biskupów podlaskich w rozwoju sanktuarium w Leśnej podlaskiej. Stud. Clar. 9: 1988, s. 80-86.

 12. Dziękczynne nabożeństwa w kościołach diecezji podlaskiej z okazji jubileuszu 300-lecia zjawienia się Cudownego Obrazu Matki Bożej Leśniańskiej. BZP R. 13: 1983 nr 1, s. 49.

 13. Dobrowolski Kazimierz ks.: Historya zjawienia cudownego obrazu Najświętszej Maryi Panny na kamieniu wyrytego, znalezionego przez pasterzów r. 1683 na drzewie gruszkowem w Lesney. Częstochowa 1844, Drukarnia Jasnej Góry Częstochowskiej, ss. 98.

 14. Dobrzeniecki Tadeusz: Cudowna ikona Matki Boskiej Leśniańskiej. Analiza ikonograficzna. Stud. Clarom. 9: 1988, s. 38-46.

 15. Fedorowicz Marta: Królowej Leśniańskiej śpiewajmy... Bmw 1982, ss. 44.

 16. Leśna Podlaska. Historja o Matce Boskiej Leśniańskiej. Białą Podlaska [1927], ss.7.

 17. (J.O.): Jubileusz 300-lecia Sanktuarium Maryjnego w Leśnej Podlaskiej. BZP R. 13: 1983 nr 4, s. 36-38.

 18. Jędrzejewski Alfons OSPPE: Historja cudownego obrazu Matki Boskiej Leśniańskiej. Białą Podlaska 1927, ss. 32. (wznowienie Biała Podlaska 1928, ss. 24).

 19. Jubileuszowy Modlitewnik Leśniański. Leśna Podlaska 1983, ss. 30.

 20. Sprowadzenie obrazu Matki Boskiej Leśniańskiej do Leśnej. Ziemia Włodaw. R. 5: 1927 nr 18, s. 3-4.

 21. Kolada Stanisław: Matka Boska Leśniańska. Łódź. Wiosna Poetów 1973, s. 50-54.

 22. Królik Melchior OSPPE: Sanktuarium w Leśnej Podlaskiej, [Rzym] 1972, ss. 20.

 23. Krótka historja cudownego obrazu Matki Boskiej Leśniańskiej. Siedlce 1927, ss.15.

 24. Krótka historja zjawienia, wywiezienia i powrotu cudownego obrazu M. Boskiej Leśniańskiej. Siedlce 1927, ss. 30.

 25. Ku czci Matki Boskiej Leśniańskiej. Dz. Podl. R. 1: 1927 nr 4, s. 1-2.

 26. [Łaziński] Aleksander OSPPE: Powrót cudownego obrazu Matki Bożej do Leśnej na Podlasiu ( z racji250 Jubileuszu Zjawienia się cudownego obrazu 1683-1933). Częstochowa 1933, s.. 152.

 27. Łukasz D[ionizy] Tadeusz OSPPE: Myśl teologiczna w kanonicznym procesie diecezjalnym w sprawie cudownego charakteru obrazu Matki Bożej w Leśnej Podlaskiej. Stud. Clarom. 9: 1988, s. 47-64.

 28. (M.S.) Powrót cudownego Obrazu Matki Boskiej do leśnej. Wiad, Diec. Podl. R. 9: 1927, s. 366-382.

 29. Madejski Józef: Wrażenia alumna zpobytu cudownego obrazu Matki Boskiej Leśniańskiej w kaplicy Mniejszego Seminarium Duchownego czyli Wyższego Gimnazjum biskupa podlaskiego w Siedlcach. Wiad. Diec. Podl. R. 19: 1927, s. 395-398.

 30. Matka Boska Leśniańska wraca do Leśnej. Bóg i Ojczyzna R. 8: 1927 nr 4-6, s. 22.

 31. Mazur Jan bp: Dekret [o formularzu Mszy św. i liturgii godzin na wspomnienie Matki Boskiej Leśniańskiej]. Wiad. Diec. Podk. R 57: 1988, s. 238.

 32. Mleczko Stanisław: Najświętsza Panna Leśniańska (Historia i wspomnienia). Kal. Król. Korony Pol. R. 13: 1937, s. 99-105.

 33. Nabożne westchnienie do Najświętszej Maryi Panny w kamiennym Obrazie Leśniańskim [Drukarnia Jasnej Góry Częstochowskiej 1852].

 34. Nadbużanin:Ozdoba Podlasia. Pocieszycielka Leśniańska. Głos Podl. R. 4: 1933, s. 347-348.

 35. Obraz Matki Boskiej Leśniańskiej wraca na Podlasie. Przew. Katol. R. 33: 1927, s. 628-629.

 36. Odbierzcie skarb męczeńskiej Chełmszczyzny. Cudowny obraz Matki Boskiej z Leśnej porwały prawosławne mniszki i uwiozły do Jugosławii. Expr. Poran. R. 1: 1925 nr 173, s. 1.

 37. Odzyskanie Cud. Obrazu M.B. Leśniańskiej. Chorąg. Maryi 1927, s. 346-347; Gon. Częst. R.20:1925 nr 147, s. 6; Katolik Codz. 1928 nr 145, s. 4; Lud. Katol. R. 13: 1925 nr 28, s. 12.

 38. Opiekunka Podlasia. Zorza R. 27: 1983 nr 40, s. 1, 18-19.

 39. Opisanie Obrazu Nayświętszey Panny Maryi, na kamieniu wyrytego w Wałach Leśniańskich Maiętności Dziedziczney Imć Pana Pawła Kaziierza Michałowskiego, w powiecie Mielnickim, na drzewie Gruszkowym, od Pasterzów cudownie znalezionego w Roku Pańskim Tysiącznym Sześćsetnym Osiemdziesiąty Trzecim. Dnia dwudziestego szóstego Miesiąca Września [Typis Clari Montis Częstochoviensis, po 18.XII.1798].

 40. Pismo Generała Zakonu do św. Kongregacji Sakramentów i Kultu Bożego w sprawie ustanowienia uroczystości MB. Leśniańskiej oraz zatwierdzenie proponowanego formularza Mszy św. BZP R. 10: 1980 nr 8, s. 16-19.

 41. Przeździecki Henryk bp: [O odnalezieniu obrazu z Leśnej]. Głos Pod;. R. *: 1937, s. 455-456.

 42. Przeździecki Henryk bp: [Dekret o autentyczności obrazu M.B. Leśniańskiej]. Wiad. Diec. Podl. R. 9: 1927, s. 253-259.

 43. Przeździecki Henryk bp: Dekret w sprawie obrazu Leśniańskiego. Wiad. Diec. Podl. R. 9: 1927, s. 352-353.

 44. Przeździecki Henry bp: [List pasterski o obrazie M.B. Leśniańskiej]. Wiad. Diec. Podl. R. 9: 1927, s. 260-261.

 45. Przeździecki Henryk bp: W sprawie sprowadzenia do Leśnej Cudownego Obrazu Matki Boskiej, W: Przeździecki Henryk, bp: Listy pasterskie i przemówienia 1918-1928. Siedlce-Poznań 1928, s. 260-261.

 46. Szafraniec Kazimierz OSPPE: Światłość Wielka nas Leśną. Na tropach badacza prawdy dziejowej w Cudownym Obrazie Matki Boskiej Leśniańskiej przy świetle spotkań ze świadkami żyjącymi i nieżyjącymi, Leśna Podlaska 1980, ss. 98. maszynopis.

 47. [Szafraniec Kazimierz Sykstus OSPPE]: Sanktuarium Matki Boskiej Leśniańskiej „Opiekunki Podlasia”. [Biała Podlaska 1982].

 48. Szafraniec Kazimierz OSPPE: Decus Podlachiae – Ozdoba Podlasia. Sanktuarium Matki Boskiej Leśniańskiej w trzechsetlecie istnienia (1683-1983). Collec. Theol. R. 51: 1981, ss. 39 oraz Warszawa 1981 Akademia Teologii Katolickiej, ss. 39.

 49. Sanktuarium w Leśnej Podlaskiej. Bmr, ss.20.

 50. Starzyńska Maria: Pani w kamiennym portrecie. Opowieści o dziejach wizerunku i sanktuarium Matki Bożej w Leśnej Podlaskiej, Warszawa 1989 Pax, ss. 157.

 51. Sympozjum poświęcone historii i kultowi Matki Bożej Leśniańskiej w sanktuarium w Leśnej Podlaskiej. BZP R. 16: 1986 nr 3, ss. 42-44.

 52. Tekst formularza Mszy św. o Matce Bożej Leśniańskiej w wersji poslkiej. BZP R. 11: 1981 nr 21, s. 12-15.

 53. Trzy pieśni o Matce Boskiej Leśniańskiej. Białą Podlaska [1927], ss. 8.

 54. Wielkie święto unitów polskich. Światowid R. 4: 1927 nr 41, s. 2.

 55. Pamiątka cudownego zjawienia Najświętszej Maryi Panny obrazu w Leśnej. Lublin 1791.

 56. Wójcicki Kazimierz Władysław: Cudowny obraz Najświętszej Maryi Panny w Leśnej na Podlasiu. Alleluja 1843, s. 239-250.

 57. Zalewski Zbigniew: Kult Matki Boskiej Leśniańskiej, jego rozwój, formy i znaczenie. Stud. Clar. 9: 1988, s. 65-79 oraz Wiad. Diec. Podl. R. 57: 1988, s. 83-100.

 58. Zelek Jan OSPPE, Matka Jedności i Wiary w Leśnej Podlaskiej. Jasna Góra R. 4: 1986 nr 9, s. 33-36.

 59. Zelek Jan OSPPE: Sanktuarium Matki Boskiej Leśniańskiej. Nota historyczna o ołtarzu M. B. Leśniańskiej w Bazylice M. w Leśnej Podlaskiej na dzień poświęcenia odrestaurowanego i odnowionego ołtarza 2 lutego 1986 r. BZP R. 16: 1986 nr 1, s. 49-50.

V. Jubileusz 250 -lecia obrazu w roku 1933

 1. 250 – lecie obrazu M.B. Leśniańskiej. Greko-katolik R. 1: 1934, s. 8.

 2. Jubileusz cudownego obrazu Matki Boskiej. Gon Śląs. R. 13: 1933 nr 209, s. 5; Katolik Pol. R. 9: 1933, nr 209, s. 5; Wiad. Archid. Wileń. R. 7: 1933, s. 141-142.

 3. Przeździecki Henryk bp: List do duchowieństwa i wiernych z 250 rocznicę zjawienia obrazu w Leśnej. Głos Podl. R. 4: 1933, s. 211; Wiad. Diec. Podl. R. 15: 1955, s. 166-167.

 4. Rowicki P[olikarp] ks.: Leśna [w czasie uroczystości 250-lecia zjawienia obrazu w Leśnej]. Wiad. Diec. Podl. R. 15: 1933, s. 328.

 5. Uczestniczka: Po powrocie z Leśnej. Głos Podl. R. 4: 1933 Dod. Nr 32, s. 1.

 6. Uroczystości ku czci NMP Leśniańskiej. Gon. Częst. R.13: 1933, nr 189, s. 5; Kur. Warsz. R. 113: 1933 nr 231, s. 5.

VI. Koronacja obrazu Matki Boskiej Leśniańskiej w roku 1963 i relacje o jej kulcie

 1. Barbasiewicz Edmund ks.: Koronacja łaskami słynącego obrazu Matki Boskiej w Leśnej. Wiad. Diec. Podl. R. 33: 1964, s. 169-177.

 2. Dokumenty z uroczystości koronacyjnych w Leśnej Podlaskiej. Wiad. Diec. Podl. R. 33: 1964, s. 151-152.

 3. Świrski Ignacy bp: [List pasterski z okazji koronacji obrazu Matki Bożej w Leśnej]. Wiad. Diec. Podl. R. 33: 1964, s. 152-155.Tenże: Przemówienie w dniu koronacji obrazu w Leśnej 18.VIII.1963 roku. Wiad. Diec. Podl. R.33: 1964, s. 158-166.

 4. Wyszyńsi Stefan kard: Koronacja Królowej Ludu Podlaskiego. Leśna Podlaska, 18.VIII. 1963r. Fragmenty. Wiad, Diec, Podl. R. 33: 1964, s. 158-166; tenże: Życzenia księdza Prymasa Polski od tronu Matki Boskiej Leśniańskiej, Królowej Podlasia. Wiad. Diec. Podl. R.33: 1964, s. 108.

VII. Jubileusz 300-lecia obrazu w 1983 roku

 1. Szafraniec Kazimierz OSPPE, Decus Podlachiae – Ozdoba Podlasia. Sanktuarium Matki Boskiej Leśniańskiej w trzechsetlecie istnienia (1683-1983), ATK, Warszawa 1981; Collectanea Theologica 51(1981) fasc III.

 2. Jubileusz 300-lecia obecności cudownego wizerunku Matki Bożej Leśniańskiej. Zycie Katol. Pol. 1983 nr 10, s. 90.

 3. Dekret Świętej Penitencjarii udzielający odpustu z racji 300-lecia obecności cudownego obrazu Matki Boskiej w Leśnej Podlaskiej. Wiad. Diec. Podl. R. 52: 1983, s. 289-290.

 4. Dziękczynne modlitwy na Podlasiu. Myśl Społ. R. 19: 1983 nr 40, s. 8.

 5. Głowacz Witold OSPPE: Jubileusz sanktuarium Podlasia. Przew. Katol. 1977 nr 45, s.3,6.

 6. [Głowacz Witold OSPPE]: Jubileuszowy modlitewnik leśniański. Leśna Podlaska 1983, ss. 30.

 7. Gołębiowski Krzysztof: Madonna z Leśnej. 300 lat klejnotu Podlasia. Za i Przeciw 1983 nr 43, s. 6.

 8. Jotes: 300-lecie Cudownego Obrazu Matki Bożej Leśniańskiej. Ryc. Niep. 1983, s. 345-346.

 9. Jubileusz 300-lecia Leśnej. Myś;. Społ. R. 19: 1983 nr 43, s. 8.

 10. Kotnis Krzysztof OSPPE: kazanie wygłoszone na uroczystościach w Leśnej Podlaskiej. Wiad. Diec. Podl. R. 52: 1983, s. 315-320.

 11. Macharski Franciszek, kard.:Kazanie wygłoszone podczas uroczystości 300-lecia obrazu Matki Bożej „Matki Podlasia” w sanktuarium w Leśnej podlaskiej 4.IX. 1983 r. ; Wiad. Diec. Podl. R. 52: 1983, s. 305-308.

 12. Macharski Franciszek kard.: Niech krew wyznawców o męczenników będzie ziarnem jedności. Więź R. 28: 1985 nr 1-3, s. 61-64.

 13. Mazur Jan bp: List biskupa siedleckiego z okazji jubileuszu 300-lecia obecności obrazu w Leśnej Podlaskiej. Wiad. Diec. Podl. R. 52: 1983, s. 261-264.

 14. Młynarski Zdzisław ks.: Uroczystości 300-lecia zjawienia Cudownego Obrazu Matki Boskiej „Opiekunki Podlasia” w Leśnej Podlaskiej 3-4 września 1983 r. Wiad. Diec. Podl. R. 52: 1983: s. 296-305.

 15. Młynarski Zdzisław ks., Głowacz Witold OSPPE: Sanktuarium Matki Boskiej Leśniańskiej. Uroczystości jubileuszowe 3-4 IX 1983 r. Białą Podlaska [1983], ss. 29.

 16. Napieralski Andrzej: 300-lecie Matki Bożej Leśniańskiej. Jubileuszowe Gody. Myśl. Społ R. 19: 1983 nr 42, s. 6-7.

 17. Obchody 300-lecia w Leśnej Podl. Myśl Społ. R. 19: 1983 nr 15, s. 8.

 18. Obrady Komitetu Organizacyjnego obchodów 300-lecia Zjawienia Obrazu Matki Bożej Leśniańskiej w dniu 26 lutego 1983 r. BZP R. 15: 1983 nr 1. s. 24-25.

 19. Olejnik Janusz: „Święta Madonno, kamienna Madonno, nasza podlaska Królowo”. Jubileusz 300-lecia obecności cudownego wizerunku Matki Bożej w Leśnej Podlaskiej. Sł. Powz. R. 36: 1983 nr 184, s. 1.

 20. Misterium o dziejach obrazu [Smogarzewski Paweł]. Sł. Powsz. R.36: 1983 nr 145, s. 5; Odsłonięcie tablicy Jana Michałowskiego. Sł. Powsz. R. 36: 1983 nr 200, s. 4; Sł. Powsz. R. 36: 1983 nr 150, s. 4.

 21. Płatek Józef OSPPE, Kazanie wygłoszone na uroczystościach w Leśnej podlaskiej. Wiad. Diec. Podl. R. 52: 1983, s. 309-315.

 22. Szczech Jadwiga s.: Jubileusz 300-lecia Matki Bożej w Leśnej Podlaskiej (katechezy dla klas V-VIII i młodzieży). Katecheta R. 28: 1984, s. 88-90.

 23. Żemańczyk Władysława s.: Jubileusz 300-lecia Matki Bożej w Leśnej Podlaskiej (katechezy dla klas I-IV). Katecheta R. 28: 1984, s. 86-88.

 24. 300 lat sanktuarium Maryi, opiekunki Podlasia. Niedz. R. 26: 1983 nr 33, s. 7; Tyg. Powsz. R. 37: 1983 nr 42, s, 7.

 25. Poświęcenia pomnika O. Konstantego Moszyńskiego. Gość Niedz. R. 60: 1983 nr 42, s. 6.

 26. Uroczystość w Leśnej Podlaskiej. Myśl. Społ. R. 12: 1982 nr 37, s. 9; tamże R. 19: 1983 ne 48, s. 16.

X. 50 rocznica koronacji i 330 zjawienia Cudownego Obrazu Matki Bożej Leśniańskiej

 1. Geresz Józef, Leśniański Sługa. 50 rocznica koronacji i 330 zjawienia Cudownego Obrazu Matki Bożej Leśniańskiej, Międzyrzec Podlaski 2013.

 2. Tyburczy Jan przeor OSPPE, Przewodnik po Sanktuarium Matki Bożej Leśniańskiej, Wrocław 2012.

 3. Tyburczy Jan przeor OSPPE, Sanktuarium Matki Bożej w Leśnej Podlaskiej, Warszawa 2013.

 4. Tyburczy Jan przeor OSPPE, 50-lecie koronacji Matki Bożej Leśniańskiej. Jubileusz w dokumentacji fotograficznej, Warszawa 2014.

IX. Z działalności Sanktuarium Leśniańskiego (wg chronologii wydania)

 1. K.M.: List z Warszawy. Prz. Lwów. R. 5: 1875 t.10, s.445-452. Cuda dziejące się w Leśnej niepokoją Rosję – list w tejże sprawie jenerała adiutanta hr. Kotzebe do duchowieństwa.

 2. Czytelnik: Z Leśnej na Podlasiu. Gaz. Świąt. R./ 40: 1920 nr 33, s. 4. [ 28 VII młodzież z Seminarium Nauczycielskiego z swoim profesorem J. Markolą podążyła na wojnę – nabożeństwo pożegnalne w kościele paulińskim].

 3. Karwacka Ksawera: Wizytacja tercjarska w Leśnej. Rodzina Seraf. R. 9: 1923, s. 25-26. tamże R.10: 1924, s. 84-85 [ Tercjarstwo erygowane w Leśnej 31 XII 1919 przez O. Hieronima Roszkowskiego. Dalsza opieka O. Szawaryna i O. A. Łazińskiego].

 4. Ławicki St. ks.: Sprawozdanie Sekretarza Generalnego [Stowarzyszenie Młodzieży z wizytacji w Leśnej]. Bóg i Ojczyzna. R. 8: 1927 nr 4-6, s. 13-15. [O. Szczepan Szawaryn protektorem Stowarzyszenia Młodzieży].

 5. J. K.: Wrażenia z diecezjalnego zlotu młodzieży S.M.P. W Leśnej. Głos Podl. R. 4: 1933, s. 401-402.

 6. [Wizytacja oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej w Leśnej Podlaskiej].Pod; Mies. Kat. R. 2: 1936, s. 92.

 7. J. E. Ks. biskup sufragan podlaski dr Czesław Sokołowski w Leśnej Podl. na obchodzie 10-lecia sprowadzenia obrazu Matki Boskiej do leśnej. Głos Podl. R. 8: 1937, s. 496.

 8. Pielgrzymka Druhów [KSM] do Leśnej Podlaskiej. Podl. Mies. Kat. R. 3: 1937, s. 119; Wube: Zlot – pielgrzymka druhów. Podl. Mies. Kat. R. 4: 1938, s. 24-25.

 9. Czajkowska Kazimiera: Przegląd prac w Katolickich Stowarzyszeniach na Podlasiu. Zjazd młodzieży żeńskiej w Leśnej Podlaskiej. Głos Podl. R. 10: 1939, s. 308.

 10. [Lekki A.]: Za łamanie przepisów o ochronie wolności sumienia i wyznania ksiądz Osiadło [O. Efrem Osiadły] skazany na 3 lata więzienia. Sztand. Ludu R. 16: 1960 nr 250 s. 1.

 11. Zakończenie obchodów 150-lecia diecezji podlaskiej [w Leśnej 25-26 X]. Pismo Okól. R. 2: 1969 nr 44, s. 10.

 12. W czerwcu 1970 roku w Leśnej Podlaskiej obradowała na zwyczajnej sesji letniej Komisja Episkopatu do spraw Duszpasterstwa Ogólnego. Tyg. Powsz. R. 24: 1970 nr 29, s. 5. [ obecny był kard K. Wojtyła].

 13. [Królik Melchior OSPPE, Rożej Stefan OSPPE], Sanktuarium w Leśnej Podlaskiej, [Warszawa] 1972.

 14. 10-lecie Koronacji Obrazu Matki Bożej słynącej laskami w Leśnej Podlaskiej. BZP R. 5: 1973 nr 11, s. 54.

 15. 50-lecie powrotu obrazu Matki Bożej do Leśnej Podlaskiej. Pismo Okół. R. 10:1977 nr 42, s. 15-16.

 16. M. Krw.: Uroczystość w Leśnej Podlaskiej [złożenia wotum 34 pp. 9 Podlaskiej Dywizji AK]. ATK 1980 nr 48, s. 7.

 17. [Smogarzewski Paweł]: Z okazji 250 rocznicy rozpoczęcia przez Ojców Paulinów budowy świątyni w Leśnej Podlaskiej [sprawiono witraż]. Sł. Powsz. R. 34: 1982 nr 39, s. 4.

 18. Peregrynacja Madonny Leśniańskiej [wśród rodzin]. Myśl Społ. R. 18: 1982 nr 41, s. 8.

 19. Uroczystość w Leśnej Podlaskiej [poświęcenie kopii MB Leśniańskiej dla parafii Sarnaki]. Myśl Społ. r. 18: 1982 nr 35, s. 8.

 20. Młynarski Zdzisław ks.: Matka Boska Leśniańska Sercem Podlasia, Leśna Podlaska 1982.

 21. Głowacz Witold OSPPE: Pielgrzymka Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach do Matki Bożej Leśniańskiej. BZP R. 13: 1983 nr 4, s. 49-51.

 22. [Smogarzewski Paweł]: W sanktuarium Matki Bożej Leśniańskie w 40 rocznicę tragicznej śmierci gen. Władysława Sikorskiego. Sł. Powsz. R. 36: 1983 nr 140, s. 4.

 23. [Smogarzewski Paweł]: Z okazji 120 rocznicy wybuchu powstania styczniowego w sanktuarium opiekunki Polski w Leśnej Podlaskiej. Sł. Powsz. R. 37: 1983 nr 26, s. 4.

 24. W sanktuarium Matki Bożej Leśniańskiej [poświęcenie tablicy ku czci Jana Michałowicza]. Hejn. Mariac. R. 27: 1983 nr 9, s. 31.

 25. Olejnik Janusz: Modlitewny Apel żołnierski w sanktuarium Matki Bożej Leśniańskiej. Sł. Powsz. R. 37: 1984 nr 152, s. 5.

 26. [Smogarzewski Paweł]: W intencji beatyfikacji unitów podlaskich w 100 rocznicę ich męczeńskiej śmierci w sanktuarium opiekunki Podlasia w Leśnej podlaskiej. Sł. Powsz. R. 37: 1984 nr 37, s. 4.

 27. Przesłanie uczestników rekolekcji ekumenicznych w Leśnej Podlaskiej. „Ku pojednaniu przez wiarę”. Pobratymcy 1984 nr 4, s. 76-77.

 28. W Leśnej Podlaskiej [podniesienie kościoła do godności bazyliki mniejszej]. Katolik 1984 nr 15, s. 16.

 29. Rakoczy Eustachy OSPPE Sanktuarium Maryjne w Leśnej Podlaskiej w XIX wieku, Leśna Podlaska 1986.

 30. Kalinowski Szczepan: W sanktuarium Matki Bożej Leśniańskiej. Poświęcenie odrestaurowanego ołtarza. Sł. Powsz. R. 40: 1986 nr 44, s. 5.

 31. Poświęcenie tablicy gen. Boruty-Spiechowicza. Tyg. Powsz. R. 40: 1986 nr 32, s. 7.

 32. Program Sympozjum poświęconego historii i kultowi Matki Bożej Leśniańskiej 24 i 25 września 1986 r. Jasna Góra R. 4: 1986 nr 9, s. 36.

 33. Ryszkowski Stanisław ks.: Pierwsza diecezjalna pielgrzymka młodych małżeństw do Leśnej Podlaskiej. Wiad. Diec. Podl. R. 5: 1986, s. 371-372.

 34. Ryszkowski Stanisław ks.: II diecezjalna pielgrzymka młodych małżeństw do Leśnej Podlaskiej. Wiad. Diec. Podl. R. 56: 1987, s. 372-373.

 35. Uczestnik: Ku pojednaniu przez wiarę. Rekolekcje ekumeniczne w Leśnej Podlaskiej. Spotkania 1987 nr 33/34, s. 38-42.

 36. Druga seria rekolekcji dla kapłanów od 5 IV do 8 OV 1988 r. w Leśnej Podlaskiej. Wiad. Diec. Podl. R. 56: 1987, s. 365-366.

 37. Dzień skupienia dla księży diecezji podlaskiej. Pismo Okól. 1988 nr 32, s. 12.

 38. Dziega Jan, ks.: Pielgrzymka maturzystów diecezji siedleckiej do sanktuarium w Leśnej Podlaskiej. Pismo Okól. 1988 nr 23, s. 24-25.

 39. Żołnierskie wotum w Leśnej Podlaskiej. Prz. Katol. R. 77: 1989 nr 33/34, s. 12.

 40. Żołnierskie pielgrzymowanie. Sł. Podl. 1990 nr 30.

 41. Spotkanie kombatantów w Leśnej. Katolik 1990 nr 31. s. 1.

 42. Zieliński Zbigniew: Uroczystości w Leśnej Podlaskiej [zjazd b. żołnierzy 34 pułku AK] Żołn. Rzeczyp. R. 1: 1990 nr 74, s. 7.

 43. Zieliński Zygmunt: Żołnierze i kombatanci u tronu Matki Bożej Leśniańskiej. Sł. Powsz. R. 44: 1990 nr 139, s. 6.

 44. Halina Szczęśniak, Dzieje Biblioteki Klasztoru OO. Paulinów w Leśnej Podlaskiej do roku 1945 ze szczególnym uwzględnieniem okresu 1919-1945. Magisterka pisana na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Humanistyczny. Instytut Historii. Zakład Nauk Pomocniczych historii, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Lublin 1994.

 45. Trukawka Waleria, Leśniańskie strofy, Leśna Podlaska 1995, ss. 102.

 46. Gieresz Józef, Pamięć i wdzięczność, MiędzyrzecPodlaski 2014.

W Klasztorze zachowały się kroniki z lat:

Kroniki klasztoru:

 • od 11.11.1967 do 6.11.1972 r.

 • od 9.04.1983 do 17.09.1983 r.

 • od 2.06.1984 do 11.04.1993 r.

Kronika Ministrantów od 23.07 1972 do 1974 roku.

Kronika Wspólnoty Młodzieżowej „Oaza” 1984-1986.

Kronika KSM (Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży) 1994-1998.

Kronika Chóru i Orkiestry 1993-2004.

Kronika Kółek Różańcowych w parafii Leśna Podlaska 1992-2001.

Kronika Kółek Różańcowych w parafii Leśna Podlaska 2002-2012.

 1. Księgi metrykalne:

Księgi Metrykalne są od momentu powrotu Paulinów do Leśnej Podlaskiej w roku 1919.

 • chrztów od roku 1919 do roku 2015

 • małżeństw od roku 1919 do 2015 roku, brak księgi 1946-1948.

 • zmarłych od roku 1925 do roku 2015

- protokoły wizytacji kanonicznych i dziekańskich: Księga Wizytacji Dziekana od 1975 do 2014 roku.

 • inwentarz fundi instructi (wyposażenie) (bieżący i archiwalne – z jakich lat): Spis naczyń liturgicznych, szat liturgicznych itp. 1990-1993.

 • liber conversorum(nawróconych): od 1892 do 1973.

 • Księga Legatów 1921-2015.

 • Liber Revalidationum Matrimonii 1932-1955

 • inne księgi np. bractw, księgi cudów, mapy, zdjęcia itp.

W klasztorze leśniańskim zachowały się m.in.:

 • Statut Bractwa Nauki Chrześcijańskiej z 26 kwietnia 1927 roku.

 • Statut Bractwa Różańca Najśw. Marji Panny oraz Najśw. Imienia Jezus z 25 kwietnia 1925 roku.

 • Statut Bractwa Najświętszego Sakramentu z 3 listopada 1926 roku.

 • Zeszyt Protokołów Dozoru Szkolnego od 6.IV. 1920 do 4 marca 1921 roku.

 • Księga Pamiątkowa Organistowska (nie ma dat)

 • Księgi Czuwań Dekanatów:

 • od 9.IV.1983 do 27.VIII.1983.

 • od 4/5.V.1985 do 1/2.VIII.1992.

 • Księga czuwań Jubileuszowych 300-lecia Zjawienia się Obrazu (1683-1983)

 • Księgi Wpisów Pielgrzymów:

2.08.1975- 6.11.2000.

1983-1985.

16.01.1983-2.07.2000.

1985-1987.

1986-1988.

1988-1989.

6.01.1990 – 1994.

25.08. 1994 – 27.10.2001.

 • Jest wiele Ksiąg od Różańcowych Rodzin z Diecezji Siedleckiej z dekanatów lub poszczególnych parafii na Jubileuszowy Rok 1983 jako dar modlitwy różańcowej złożony na ręce Maryi Leśniańskiej w intencji rodzin z Diecezji Siedleckiej.

 • Księga Nawiedzeń Rodzin Parafii Leśna Podlaska przez kopię Obrazu Matki Bożej Leśniańskiej 1978-1982.

 • Księga Nawiedzeń Rodzin Parafii Leśna Podlaska przez kopię Obrazu Matki Bożej Leśniańskiej 1984-1985.

 • Alfabetyczny spis Rodzin Parafii Leśna Podlaska 1978.

 • Cuda i Łaski od 1929 do 2014.

 • Księga Wot 2005-2010.

 • Księga Pamiątkowa Jana Pawła II (wpisy w roku śmierci Jana Pawła II – 2005).

 • Księga Pamiątkowa Gości 2001-2013.

 • Księga Trzeźwości 1985-2014.

 • Księga do wpisywania się obcych księży odprawiających Mszę św. w Kościele Leśniańskim 1928-1982.

 • Księga Celebrujących Mszę św. w Sanktuarium Leśniańskim 2001-2009.

 • Księga Bierzmowanych: 1948-1997; 2002-2015.

 • Dzieci I Komunijne 1923-1986; 1987-2010.

 • Zeszyt chorych 1962-1977.

 • Księga Chorych 1977-2007

 • Księga I Komunii św. 2011-2015.

 • Księga Dzieci I Komunijnych z parafii Międzyrzec Podlaski w Roku Maryjnym i Celebracji Drugiego Diecezjalnego Kongresu Eucharystycznego w hołdzie Chrystusowi i Jego Matce Opiekunce Podlaskiej przyrzeczenia abstynencji od alkoholu i tytoniu do 21 roku życia praz postanowienie życia w trzeźwości wierności i miłości Boga i człowieka, Leśna Podlaska 1988.06.29.

 • Księga Skupień organizowanych w Leśnej Podlaskiej dla narzeczonych 1989-1998.

 1. Czy parafia posiada bibliotekę parafialną bądź księgozbiór pozostały po bibliotece np. starodruki (książki wydane do końca XVIII w.), katalogi diecezjalne, katalogi innych diecezji?

Parafia posiada dosyć obszerną Bibliotekę Parafialną (książki wypożycza wiernym Legion Maryi)

Więcej w książce: Halina Szczęśniak, Dzieje Biblioteki Klasztoru OO. Paulinów w Leśnej Podlaskiej do roku 1945 ze szczególnym uwzględnieniem okresu 1919-1945. Magisterka pisana na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Humanistyczny. Instytut Historii. Zakład Nauk Pomocniczych historii, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Lublin 1994.

STARODRUKI DO KOŃCA XVIII WIEKU:

 1. Romanus Pontifex MDCXIX.

 2. Constitutionis Religionis S. Pauli Primi Eremitae, 1725 (Konstytucje Paulińskie po łacinie z roku 1725)

 3. Concordantiae Sacrorum Bibliorum. Vulgate Editionis, Antverpiae M.D.CC.XXXIII.

 4. Bibliche (pisane gotyckim językiem niemieckim), 1748.

 5. Kofederacya Generalna uchwalona 7 maja 1764. Omnium Ordinum Regni er Konvokacyj Głowney Warszawskyey uchwalona 7 maja 1764. W niej m.im, Konstytucye Wielkiego Xięstwa Litewskiego. 1764.

 6. L'umo Apostolico istruito nella sua vocatione al Pulpito per il Ministero della Sacra Eloquens, 1768.

 7. Stare Pismo św. po łacinie bez karty tutułowej, a więc bez roku wydania.

 8. Missale Romanum, Venetis MDCC.... (wytarty ciąg dalszy daty).

 9. Codicis Domini, MDLI.

 10. Leggendario della vita e fatti Di N.S. Giesu Christo. IN VENETIA MDCX.... (wytarta dalsza część daty).

 11. Stare Medytacje religijne bez wstępnych kart, bez karty tytułowej, dat wydania.

 12. Stare kazania na poszczególne dni roku bez wstępnych kart j.w.

 

 1. Kapłani pracujący w parafii na przestrzeni jej dziejów (wykaz proboszczów, wikariuszy, rektorów kościoła – podaniem lat pobytu, czy są ich zdjęcia lub portrety).

Przeorzy i Proboszczowie Leśniańscy:

 • O. Michał Chądzyński od 5 października 1727 roku (od przejęcia Leśnej przez Paulinów)

 • O. Dionizy Korzeniowski 1864-1868

 • Od 1868 do 1919 roku nie ma Paulinów w Leśnej

 • O. Walerian Barski od 22 maja do 19 listopada 1919

 • O. Augustyn Jędrzejczyk od 19 listopada 1919 roku do 1923

 • O. Aleksander Łaziński od 4 sierpnia 1923 roku do 1926

 • O. Szczepan Szawaryn 1926-1928

 • O. Walerian Barski 1928-1929

 • O. Augustyn Jędrzejczyk 1929-1932

 • O. Piotr Markiewicz 1933-1940

 • O. Józef Japowicz (Jaskółowski) 1940 (VII-X)

 • O. Hieronim Pośpiech Przeor 1940-1941

 • O. Augustyn Marczewski Proboszcz 1.VIII.1940 – 1.IX.1941

 • O. Ignacy Szurek 1941- 1946

 • O. January Stawiarski 1946 (I-VII)

 • O. Augustyn Jędrzejczyk Przeor 1946-1949

 • O. Euzebiusz Nowak Proboszcz 1946-1949

 • O. Jerzy Tomziński 1949-1951

 • O. Hieronim Pośpiech 1951 (X)

 • O. Wincenty Cykowski 1951-1952

 • O. Innocenty Wietrzyk 1952-1955 (do 1957 zostaje proboszczem)

 • O. Salezy Strzelec 1955-1957

 • O. Hilary Klimosz 1957-1959

 • O. Albert Ostatek 1959-1963

 • O. Wawrzyniec Kościelecki 1963-1966

 • O. Bronisław Krąp 1966-1972

 • O. Leon Chałupka (VI-IX)

 • O. Melchior Królik 1972-1975

 • O. Witold Głowacz 1975-1984

 • O. Jan Zelek 1984-1990

 • O. Eustachy Rakoczy 1990-1996

 • O. Marek Kowalski 1996-2002

 • O. Sylwester Kopyt 2002-2004

 • o. Franciszek Podlecki 2004-2007

 • O. Dominik Partyka 2007-2010

 • O. Jan Tyburczy 2010-

 1. Powołania z parafii kapłańskie i zakonne, (należy podać przynależność do diecezji, nazwa zgromadzenia, rok święceń i ślubów wieczystych), jeżeli możliwe proszę podać także osoby zakonne i świeckie, które posługują na misjach.

Paulini:

 • O. Andrzej Grad, święcenia kapłańskie 3.06.2006, Częstochowa, Diecezja Częstochowska

 • O. Michał Gawryluk, święcenia kapłańskie 7.06.208, Toruń, Diecezja Toruńska

 • Brat Łukasz Filipiuk, wstąpił do Paulinów 2014, Kraków (Wyższe Seminarium Duchowne Paulinów), Diecezja Krakowska

Księża zakonni:

 • Ks. Artur Chura, pallotyn, Otwock

 • O. Paweł Kondratiuk OFM, święcenia kapłańskie 11.05.2003, Wieliczka, Diecezja Krakowska

 • O. Grzegorz Chomiuk OFM, Zakliczyn nad Dunajcem, magister Nowicjatu

Księża diecezjalni:

 • Ks. Tomasz Gdula, Diecezja Siedlecka

 • Ks. Zdzisław Dudek, Terespol, Diecezja Siedlecka

 • Ks. Kazimierz Dudek, Winnica (Ukraina)

 • Ks. Henryk Domański, Diecezja Siedlecka

 • Ks. Zbigniew Hawryluk, Diecezja Siedlecka

 • Ks. Adam Ołdachowski, parafia Olma we Włoszech, prowincja Arezzo, Diecezja Drohiczyńska.

Siostry zakonne:

Siostry zakonne pochodzące z parafii:

1. Julia Andrusiuk

2. S. Lidia Panasiuk (Janina), wstąpiła do Zgromadzenia S.S. Urszulanek 6.08.1963; I śluby zakonne: 5.08.1966; śluby wieczyste 5.08.1971; ul. Bema 13; 33-100 Tarnów

3. S. Urszula (od MB Nieustającej Pomocy) Panasiuk (Genowefa); Zgromadzenie S.S. Niepokalanek; wstąpiła do zakonu 7.09.1965; I śluby zakonne 9.07.1968; ul. Głęboka 1; 37-500 Jarosław

4. Jadwiga Romaniuk

5. S. Jadwiga Romaniuk; ul. Siemiradzkiego 19; 05-080 Izabelin

6. Jadwiga Panasiuk

7. S. Bogusława (od Ducha Św.) Panasiuk (Zofia); do Zgromadzenia S.S. Niepokalanek wstąpila 27.08.1966; I śluby zakonne 8.12.1970; śluby wieczyste 9.07.1977; ul. J. Zaruby 2; 07-796 Warszawa

8. Danuta Ratajczyk

9. Antonina Biernacka

10. Halina Iwaniuk

11. S. Halina Iwaniuk; ul. Wiślana 2; 00-317 Warszawa

12. S. Ewa Wasiluk; Pl. Kilińskiego 8; 05-300 Mińsk Mazowiecki

13. Feliksa Lewczuk

14. S. Aniela Lewczuk, ul. Rynkowa 27; 74-505 MORYŃ

15. Krystyna Hubczuk

16. S. Agnieszka Konkol, do Zgromadzenia Sług Jezusa wstąpiła 19.101992; śluby wieczyste 15.08.2001; adres: ul. Sewerynów 8; 00-331 Warszawa.

17. Helena Mitura

18. Jadwiga Sawicka

19. Aniela Potykanowicz

20. Krystyna Hubczuk

21. Helena Mitusa

22. Jadwiga Sawicka

23. Aniela Potykanowicz

24. S. Anna Chmiel; ul. Teresińska 9; 00-727 Warszawa

25. Maria Halińska

26. S. Kazimiera Dudek; śluby wieczyste lipiec 1981; adres: Chiliczki, ul. Wschodnia 6; 05-500 Piaseczno

27. S. Antonina Biernacka; Eiskellerstr. 7; 40213 Dusseldorf; DEUTSCHLAND

28. Imelda Bajdiuk

29. Maria Rabajczyk

30. S. Danuta Rabajczyk; ul. Szkolna 15; 62-230 Witkowo

31. S. Barbara Szyc; ul. Wyszyńskiego 12; 42-225 Częstochowa

 

 1. Kapłani lub osoby zakonne pochowane na parafialnym cmentarzu lub na cmentarzu przy kościele (proszę podać całą inskrypcję nagrobną).

Paulini pochowani w Leśnej:

O. Michał Chądzyński - 13 listopada 1729

O. Mateusz Dębski - 24 kwietnia 1733

O. Hipolit Grzymałowicz- 9 listopada 1736

O. Zachariasz Stacherski - 21 maja 1738

O. Melchior Golg - 16 maja 1744

O. Wojciech Adalbert Boryszewski - 8 maja 1745

O. Felicjan Krasuski - 2 marca 1754

O. Arseniusz Wyszyński zabity  na Łąkach Klukowszczyzny - 10 lipca 1754

Br. Krzysztof Łykowski - 15 sierpnia  1754

O. Narcyz Złatty - 5 litopada 1754

O. Kanut Martin - 23 lutego 1756

O. Wawrzyniec Parkierowicz - 4 czerwca 1756

O. Bonawentura Praus - 6 czerwca 1759

O. Leopold  Larisch - 20 marca 1759

O. Julian Maryański - 22 marca 1764

O. Florentyn Domagalski - 27 kwietnia 1765

O. Bogumił Jabłoński - 28 marca 1766

O. Jakub Grzybowski - 22 czerwca 1766

Br. Makary Majdecki - 14 marca 1767

O. Anzelm Wentzel - 8 lipca 1767

O. Bernard Bogdanowicz 10 grudnia 1769

O. Adam Grochowiecki - 9 maja 1771

O. Hieronim Gaworski - 12 czerwca 1771

O. Szymon Maciejewki - 25 czerwca 1771

O. Aleksander Cieszkowski 20 lipca 1771

O. Olaf Grosz - 5 czerwca 1777

Br. Onufry Urbanowicz -  31 sierpnia 1777

O. Karol  Makowski - 11 czerwca 1781

O. Apolinary Łomiński - 3 grudnia 1781

O. Barnaba Piasecki -  10 czerwca 1789

O. Kanty Duraczyński - 15 lutego 1799

O. Damian Smoniewski -  3 czerwca 1799

O. Justynian Piotrowski - 15 marca 1801

O. Bazyli Kłodziński - 12 października 1802

O. Augustyn Bekiesz - 3 sierpnia 1811

O. Dominik Cybulski - 2 marca 1820

O. Czesław Kulawiński - 9 kwietnia 1825

O. Urban Nowakowski - 24 maja 1844

O. Tomasz Ogrodnicki - 15 czerwca 1845

O. Albin Dynarski - 21 marca 1849

O. Hieronim  Roszkowski - 1 marca 1921

O. Tomasz Frączek - 14 kwietnia 1962

Br. Piotr  Kubicki - 13 maja 1965

O. Atanazy  Olejniczak - 2 marca 1972

Br. Metody Wątroba - 4 października 1985

Br. Salezy Zaborowski - 25 maja  1986

Br. Henryk Cieślak, żył lat 85 (bez daty urodzenia i daty śmierci)

O. Jan Jemioł, żył lat 77, zm. dn. 8.01.1998 (bez daty urodzenia)

 

Na cmentarzu parafialnym następujący Paulini mają swoje nagrobki:

 

 1. Nagrobek:

Ś.P. O. Tomasz Frączak, ur. 20.02.1891, zm. 14.04.1962;

Br. Piotr Kubicki, ur. 30.09.1939, zm. 13.05.1965;

O. Atanazy Olejniczak, ur. 6.01.1908, zm. 12.03.1972;

Pokój ich duszom

 

 1. Nagrobek:

Ś.P. Br. Metody Wątroba, ur. 2.02.1906, zm. 4.10.1985 r. ;

Br. Salezy Zaborowski, ur. 5.05.1930, zm. 25.05.1986;

Br. Henryk Cieślak, żył lat 85 (bez daty urodzenia i daty śmierci)

 

 1. Nagrobek:

Ś.P. O. Jan Jemioł, żył lat 77, zm. dn. 8.01.1998 (bez daty urodzenia)

 

 

Dominikanin:

Iwo Uziak z Klukowszczyzny utopił się w rzece Wiśle k. Tarnobrzegu.

Na tablicy pionowej napis: Ś.P. Iwo Uziak, kleryk z Zakonu O.O. Dominikanów. Żył 22 lat. Zm. 24 VII 1952 r. w Tarnobrzegu. „DOMINUS PARIS HEREDITATIS MEAE” PAN CZĄSTKĄ DZIEDZICTWA MEGO.

Na tablicy poziomej: „BĄDŹ WOLA TWOJA” BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY UMIERAJĄ W PANU. UKOCHANEMU SYNOWI I BRATU RODZINA.

 1. Zakony i zgromadzenia istniejące na terenie parafii – obecnie i w przeszłości.

Poza Paulinami nie ma.

 1. Proszę wymienić szczególne wydarzenia w dziejach parafii? Czy są one upamiętnione np. przez pomniki, tablice, epitafia? Czy na terenie parafii znajdują się miejsca o szczególnym znaczeniu historycznym? Czy są stare cmentarze np. unickie lub innych wyznań, a także krypty w kościołach lub miejsca pochówku poza cmentarzem parafialnym?

Tablice w kościele:

 • 12.IX.1933: „Jan III Sobieski Król Polski 1629-1696. W 250 rocznicę zwycięstwa pod Wiedniem w ocaleniu chrześcijaństwa od nawałnicy Tureckiej”.

 • 1983: „Pamięci Jana Michałowicza Rodaka z Leśnej bohatera spod Wiednia który złożył u stóp Leśniańskiej Bogarodzicy swój oręż OO. Paulini i żołnierze Rzeczypospolitej w 300-lecie odsieczy Wiedeńskiej 1683-1983”.

 • 1981: „W 250 rocznicę ogłoszenia Matki Bożej Leśniańskiej Patronką Wojsk Rzeczypospolitej na Kole Generalnym Rycerstwa Polskiego we Lwowie 10 lipca 1731 roku”.

 • Pamięci żołnierzy 1 Brygady Legionów Polskich którzy do tej świątyni przed 65 laty wnieśli polskie orły 1980 Rodacy.

 • Na pamiątkę odnalezienia Cudownego Obrazu Matki Boskiej przez O. Aleksandra Łazińskiego przeora klasztoru OO. Paulinów w Leśnej Podlaskiej w 50 rocznicę Zakon Paulinów i Parafianie 1977.

 • Lipiec 1987 : „Musicie być mocni mocą wiary i nadziej” - Jan Paweł II. Opiekunce Podlasia Matce Bożej Leśniańskiej z hołdem wdzięczności z modlitwą o dalszą opiekę moc i wytrwanie w wierze w piąte pielgrzymowanie do jej Sanktuarium Wiary i Jedności Nauczyciele Leśniańscy Seminarium Nauczycielskiego i Liceum Pedagogicznego 1923-1970.”

 • Cudowny z Leśniańskiej Bogarodzicy ukoronował papieskimi koronami Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski 18 VIII 1963 Soli Deo.

 • Padli na polu chwały odpierając z granic Państwa Polskiego pod wodzą z Piłsudskiego nawałę najeźdźców w latach 1918-1920.

 • Kanonierowi 1 Baterii 1 Dyonu 9 Pułku Artylerii Ciężkiej z Białej Podlaskiej poległym w wojnie 1919-1921 Ku chwale Ojczyzny 3 V 1981 Organizator i pierwszy dowódca tej baterii płk. art. Stefan Czernik.

 • W hołdzie Matce Bożej Leśniańskiej Patronce Podlasia i Żołnierzowi Niepodległości pamięci Franciszka Ciborowskiego, ur. 1893 i zm. 1973 żołnierza P.O.W Zastępcy Dowódcy Kompanii Szturmowej w Powstaniu Sejneńskim, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej w szeregach 41 P.P Marszałka Piłsudskiego, oficera ochotniczej Straży Pożarnej w Suwałkach”.

 • 1983: „1863 Boże zbaw Polskę 1983. Śp. Weteranom Wojsk Polskich którzy już odeszli do ostatniego raportu na pamiątkę ich żołnierskiego pielgrzymowania do Matki Bożej Leśniańskiej”.

 • Walka o wolność gdy się raz zaczyna z ojca krwią spada dziedzictwem na syna. Poległym żołnierzom AK towarzysze broni 1939-1945”.

 • W XX rocznicę rejestracji NSZZ Rolników Indywidualnych w hołdzie Prymasowi Polski Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu rolnicy wierni Bogu i Polskiej Ziemi Ojczystej. Warszawa 12.05. 1981-12.05.2001. Związkowcy z NSZZ RI „S” i ofiarodawcy z Podlasia”.

 • Leopolis Pamięci bohaterskich kawalerów Orderu Wojennego Viruti Militari w murach tej Bazyliki przed Wizerunkiem Leśniańskiej Hetmanki Oręża Polskiego 1991 roku pod przewodnictwem Dr Tadeusza Krawczaka zawiązał się Ogólnopolski Społeczny Komitet Obchodów 200-lecia Orderu Virtuti Militari 1792 VIII 1992.

 • Na wieczną pamięć cześć i chwałę Żołnierzom Armii Krajowej II-go Rejonu (Hołowczyce, Konstantynów, Leśna Podlaska) z obwodu ZWZ AK oraz komendantom tego rejonu Por. Jerzemu Mikołajowi Patejukowi „Mihusiowi” + 1941 Por. Marianowi Lewińskiemu „Bończy” + 1944 Ppor. Kazimierzowi Kuczyńskiemu „Wyrwie” +1982

 • Żołnierzom Oddziału Partyzanckiego 34 Pułku Piechoty ( Podlaskiej Dywizji Armii Krajowej poległym w walce o wolność i niepodległość Ojczyzny podczas II wojny światowej (tu są wymienione 35 nazwisk osób poległych z pseudonimami i miejscem i rokiem śmierci) oraz wszystkim pozostałym, którzy oddali życie za Polskę w kraju i na obczyźnie Cze3śc ich pamięci Towarzysze broni Lipiec 1980.

Tablice na zewnątrz kościoła:

 • Ten kościół restytuowany i poświęcony przez kapelana Wosk Polskich ks. Ciepichałła wobec świadków kapitana Śniadowskiego podporucznika Stanisława Żmigrodzkiego Feliksa Kamińskiego Maryana Dąbrowskiego i żołnierzy z Brygady Piłsudskiego przy udziale okolicznego ludu polskiego dnia 16 sierpnia 1915 roku.

 • Kościół parafialny Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i Świętych Apostołów Piotra i Pawła Sanktuarium Maryjne Opiekunki Podlasia Bazylika Mniejsza Bogu na chwałę w 300-lecie parafii Paulini 1695-1995.

Tablice na klasztorze:

 • Patriota fundator wielu tablic i grobów zasłużonych Polaków oraz odbudowy cmentarzy i pomników historycznych kpt rez. Stefan Serednicki „Czarny” Józef Lisiewicz/koledzy. Marian Stańczykowski „Młynarz” Henryk Wójcicki „Szary”, Tadeusz Stolarski „Pik”.

 • Z cierpień czynów i śmierci waszej przykład i natchnienie czerpać będą pokolenia Polaków. W hołdzie Sybirakom ci, którzy przeżyli i pamiętają. „A jeślibym o nich zapomniał, Ty Boże na niebie zapomnij o mnie”,. Tablicę ufundował Mirosław Padecki Biała Podl. 10.02.1994.

 • Żywią i Bronią”. W latach okupacji hitlerowskiej w Odpust św. Piotra i Pawła 1943 roku w tym Klasztorze odbyła się pod przewodnictwem Komendanta Głównego BCh Gen. Franciszka Kamińskiego ps. „Zenon Trawiński” odprawa komendantów Obwodów BCh – Podlaskie Podokręgu IV A I konferencja działaczy Stronnictwa Ludowego ROCH. PSL i Żołnierze BCh. Wrzesień 1992.

 • Na pamiątkę żołnierskiego pielgrzymowania do Matki Bożej Leśniańskiej Partyzantów ( Podlaskiej Dywizji Piechoty AK i 30 Podlaskiej Dywizji AK w 50 rocznicę akcji „Burza” na Podlasiu 1944-1994. Kombatanci – Pielgrzymi.

 • Ojcu Korneliuszowi Jemiołowi Prefektowi Szkół Leśniańskich 1941-1945 Inicjatorowi Pielgrzymki „Leśniaków do Sanktuarium Matki Bożej Opiekunki Podlasia w XXV rocznicę pierwszego spotkania wdzięczni absolwenci. Leśna Podlaska 08 lipiec 2007.

 • W tym klasztorze pod opieką Matki Boskiej od listopada 1939 do lipca 1944 roku istniało tajne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące. Jego inicjator śp. prof. Maksymilian Makarewicz (Dachau) i śp. prof. Józef Kowalski (Sachsenhausen) za nauczanie polskiej młodzieży oddali życie w 1941 roku. Wychowankowie. Lipiec 1994.

 • Ojcu Profesorowi Eustachemu Rakoczemu ZP kapelanowi Żołnierzy AK w XXX rocznicę pielgrzymowania do Sanktuarium Matki Bożej Leśniańskiej wdzięczni żołnierze majora „Zenona”. 18.VII.2010 R.

 • Księdzu Infułatowi Korszniewiczowi kapelanowi żołnierzy AK w 50-tą rocznicę kapłaństwa wierni Bogu i Ojczyźnie żołnierze 35 PP AK. AD 2010.

 • W hołdzie Polakom poległym na frontach II wojnyświatowej praz pomordowanym przez oprawców hitlerowskich i stalinowskich za walkę o wolną Polskę w 50 rocznicę tragicznego września Ludowcy z Gminy Leśna Podlaska. 1 wrzesień 1989.

 • Mury tego sanktuarium w latach1945/47 udzieliły schronienia żołnierzom WiN walczącym z komunistycznym reżimem UB i NKWD a we wrześniu 1990 otworzyły swoje pokoje dla Organizowanego pod patronatem Inspektora Inspektoratu Północ – Biała Podlaska płk. Pawła Łaszkiewicza ps. „Rawicz” pierwszego po wojnie Ogólnokrajowego Zjazdu Organizacji Wolność i Niepodległość reaktywującego jego działanie. Zrzeszenie Wolność i Niezależność Oddział Podlaski. 26.V.1996.

 • Żołnierze Oddziału Partyzanckiego „Zenon” 34 PP. 9 Podlaskiej Armii Krajowej 1943-1944 (tutaj są wypisani polegli żołnierze - „Polegli niepokonani” oraz służby terenowe).

Tablica w Kaplicy Zjawienia: 1683-1983 Opiekunko Podlasia Tyś naszą mocą. Praojcom unitom, którzy pielgrzymowali do Sanktuarium Matki Bożej Leśniańskiej i czerpali siłę do miłowania Boga, Kościoła i Polski. W Jubileuszowym Roku Diecezja Podlaska i Klasztor Leśniański.

Pod tablicą nazwy następujących miejscowości: Pratulin, Parczw, Łukowce, Opole, Drelów, Kodeń, Bordziłówka Stara, Gnojno, Konstantynów, Hadynów, Łosice, Włodawa, Witulin, Rozwadówka, Kolembrody, Gródek, Łysów, Lubień, Swory, Czekanów, Wisznice, Hołubla, Makarówka, Łazówek Terespol, Mostów, Horodyszcze, Żeszczynnka, Janów Podlaski, Biała Podlaska, Czołomyje, Choroszczynka, Mszanna, Miedzyrzec Podlask, Woskrzenice, Szpaki, Howczyce, Rogów, Kodeniec, Piszczac, Lomazy, Rudno, Dołha, Hrud, Gęć, Niemojki.

Epitafia:

 • Mieczysław Boruta – Spiechowicz 20.II.1894-13.X.1985 Generał Polski Niepodległej Czciciel Leśniańskiej Bogarodzicy”.

 • Por. Witold Łacic ps. „Aleksander” 1921-1988 Kawaler Orderu Virtuti Militari adiutant „Zenona” D-cy DP 34 PP AK

 • Lipiec 1983: „Śp. Ludwikowi Bittnerowi ps. „Halka” Generałowi Wojsk Polskich Dowódce 9 Podlaskiej Dywizji Piechoty AK w latach II wojny światowej życzliwi jego pamięci towarzysze broni”.

 • Śp. Zenon mjr Stefan Wyrzykowski 1916-1985 Żołnierzowi Organizacji Wojskowej Kadra Bezpieczeństwa 1939-1942 założona przez Generała Broni Władysława Sikorskiego Dowódca Oddziału Partyzanckiego 34 Pułku Piechoty Armii Krajowej Ziemi Podlaskiej 1943-1944 Kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari Bohaterskiemu Dowódcy Towarzysze broni Fundator kpt Stefan Serednicki ps. Czarny Lipiec 1985.

 • 1962-2010 Miłość żąda ofiary. W hołdzie Generałowi Pilotowi Andrzejowi Błasikowi Dowódcy Sił Powietrznych RP całym życiem wiernie służył Ojczyźnie zginął pod Smoleńskiem z delegacją narodową w drodze do Katynia w dniu 10.04.2010. Rodacy”.

 • W Kaplicy Zjawienia: Śp Paweł Michałowski fundator Parafii Leśniańskiej 1695.

 • Na klasztorze: Śp. ks. kapitan kapelan Oddz. AK „Zenon” Lucjan Niedzielak zamordowany przez Urząd Bezpieczeństwa dn. 5.II. 1947 R w PolskoWoli. „Zenoniacy”.

 1. Cmentarz w Bordziłówce Starej.

Przy wjeździe do wsi od strony Leśnej Podlaskiej znajduje się cmentarz katolicki. Założony w 1800 r., początkowo dla unitów (z wydzieloną działką na pochówki prawosławne), służył do końca XIX w. Zachowała się grupa kamiennych nagrobków z 4 ćwierci XIX w. w formie steli z krzyżem i kilka mogił ziemnych z krzyżami drewnianymi - nagrobki Pawła Przesmyckiego (zm. 1866), właściciela Bordziłówki i pobliskiego Droblina; jego żony, Bilbiany z Radzikowskich Przesmyckiej (zm. 1872); Edwarda Przesmyckiego (zm. 1895). Cmentarz nieczynny, otoczony rowem i wałem.

 1. Cmentarz prawosławny w Nosowie

Obok cerkwi zabytkowy cmentarz prawosławny. Obwiedziony murem z kamienia polnego od pd.-wsch. i pn. częściowo rozebranym 1990 i nowym murem od zach. Brama czterosłupowa z kamienia, otynkowana. Kilka nagrobków II poł. i koniec XIX w. oraz pocz. XX w., m.in.: 1. Klaudii, córki Juliana i Augustyny Perfeckich (zm. 1885), w kształcie krzyża z sękatego drzewa, oplecionego winoroślą, rozbity; 2. murowany z cegły, otynkowany, czworościenny postument na cokole, zwieńczony żelaznym krzyżem na półksiężycu, w cokole tablice zamknięte łukiem w ośli grzbiet, nieczytelne, z datą, 1869 (?). W pd.-zach. narożniku cmentarza dzwonnica z ok. 1870, remontowana 1991. Murowana z cegły, otynkowana. Dwukondygnacyjna, dolna kondygnacja na rzucie kwadratu z wtopionymi w naroża kolumienkami toskańskimi, górna ośmioboczna, z czterema zamkniętymi półkoliście przezroczami, nad którymi trójkątnie wyłamane naczółki. Otwór wejściowy zamknięty odcinkowo, w opaskowym obramieniu. Hełm ostrosłupowy, kryty blachą.


 

 1. Czy z terenu parafii pochodzą jakieś wybitne osobowości (żyjące i zmarłe), wyróżniające się na arenie życia kościelnego, społecznego, kulturalnego? Czy znane są osoby duchowne i świeckie represjonowane w okresie powstań narodowych, prześladowania Kościoła w czasie zaborów, wojen światowych i komunizmu?

A. Słynni ludzie pochodzący z parafii Leśna Podlaska

1. Najsłynniejszy to Jan Michałowicz z Leśnej kurier hrabiego Starhemberga dowódcy obrońcy Wiednia przed Turkami (1683 rok)

Zamiary Boże są nieodgadnione, ale historyk dr Józef Geresz w swej publikacji „Leśniański sługa", przetłumaczonej w nieco zmienionej wersji na jęz. niemiecki, postawił tezę, że obrona Wiednia przed Turkami stała się możliwa m.in. za sprawą mieszkańca Leśnej Jana Michałowicza. Został on sługą Jerzego Franciszka Kulczyckiego kupca z Sambora i razem ze swym panem znalazł się w 1683 r. w oblężonym przez Turków Wiedniu. Po 30 dniach obrony komendant tego miasta hr. Starhemberg usiłował uzyskać kontakt z obozem dowódcy wojsk cesarskich ks. Karolem Lotaryńskim. Kulczycki wraz z Michałowiczem podjęli się tej trudnej misji. Przedarli się przez obóz turecki do ks. Karola i tą samą drogą wrócili z cennymi wiadomościami. Po jakimś czasie sytuacja obrońców pogorszyła się i zaszła potrzeba nowego kontaktu z ks. Lotaryńskim. Kulczycki nie chciał już za żadne skarby podjąć się roli kuriera, natomiast Michałowicz w przebraniu jeszcze cztery razy przekradał się przez obóz turecki i osobiście rozmawiał ze spieszącym na odsiecz królem polskim Janem III Sobieskim. Podtrzymał w ten sposób opór kilkudziesięciu tysięcy wiedeńczyków i ich nadzieję na ocalenie. Po oswobodzeniu Wiednia Kulczycki otrzymał od władz miasta sowitą nagrodę, natomiast Michałowicz, jako jego sługa, pozostał niemal niezauważony. W 2 tygodnie po uwolnieniu Wiednia, w miejscu urodzenia Michałowicza w Leśnej Podlaskiej zjawił się Cudowny Obraz Matki Bożej (26 września 1683 roku). Jakiś czas później już do świątyni leśniańskiej po roku 1690 przybył z Wiednia, Jan Michałowicz, który przedtem uczynił ślub odwiedzenia Cudownego Obrazu, co teraz wypełnił, składając w ofierze pałasz, którym pokonał Turka i zdobyczne strzemię z zabranego mu pod Wiedniem siodła, wieszając je przy ołtarzu w tym kościele. Wpatrując się w Obraz być może odczytał symbol Ducha Świętego – gołębicę, jako znak swego czynu. Tak jak ptak przelatuje ponad przeszkodami, tak i on przedzierał się przez nieprzyjaciół do oblężonego Wiednia, niósł nadzieję i ratował Chrześcijan.

2. Katolik Aleksander Stalmaszuk z Leśnej

Mieszkańcy Leśnej Aleksander Stalmaszuk i Miron Makaruk wypasali bydło. Miron miał lat 10. Aleksander był młodszy. Stalmaszukowie zaliczali się do poddanych leśniańskich i byli prawdopodobnie łacinnikami.

3. Unita Miron Makaruk z Leśnej

Miron Makaryk był obrządku wschodniosłowiańskiego: unitą. Prawdopodobnie tak z jego imieniem i nazwiskiem wiążą się występujące w XVIII-wiecznych aktach leśniańskich nazwisko Mironów i Makarewiczów.

Dwaj chłopcy, 9 - letni Aleksander Stelmaszczuk i 10 - letni Maron Makaruk, pasący bydło na łąkach otaczających wieś Leśna na Podlasiu, znaleźli na dzikiej gruszy wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem. Od wykonanej w kamieniu płaskorzeźby bił niesamowity blask. Pastuszkowie odczytali to jako znak jego cudownej mocy. Niezwykłe znalezisko od razu przeniesiono do pobliskiego dworu w Bukowicach, który należał do Pawła Kazimierza Michałowskiego, właściciela okolicznych pól. By uczcić to wydarzenie, postanowił on w miejscu cudu wybudować kościół. Cuda, które zaczęły się dziać za sprawą Maryi przedstawionej na kamiennym reliefie, bardzo szybko ściągnęły do Leśnej Podlaskiej rzesze pielgrzymów. Niezwykłość doznanych łask potwierdzono już 24 października 1700. Biskup łucki i brzeski Franciszek Prażmowski po przesłuchaniu świadków oficjalnie uznał nadprzyrodzoność licznych uzdrowień i zezwolił na publiczny kult kamiennego wizerunku Matki Bożej z Dzieciątkiem.

Miron Makaruk po 17 latach przed specjalną komisją teologiczną tak o tym wspominał: „Szukając po obiedzie ciołka, w tych wałach, gdzie było dosyć gęstwiny obaczyłem Obraz piękny, jasny na gruszce. Strachem zdjęty zostawszy pobiegłem do sąsiadów, dając znać o tym Obrazie, bom widział i jasność. Gdy się ludzie ze wsi zeszli i temu Obrazowi dziwowali, niejaki Daniło z tejże wsi chciał ten obraz z gruszy zdjąć, jednak z gruszy spadł i po raz drugi odważył się, ale i po wtóry raz spadł z tegoż drzewa. Po trzeci raz tegoż dokazać chciał, ale i po trzeci raz spadł z gruszki. Po tym za daniem znać przybył pan Zabłocki podstarości z Bordziłówki i pomodliwszy się z książek, Obraz zdjął z gruszy. Obraz zaraz ową jasność swoją i piękność stracił. Wziąwszy go wstąpił tu do brata mego i ten Obraz na stole u niego położył. Obraz był wilgotny jakby pocący się, aż na stole znaki potu były. Stamtąd go wziąwszy zaniósł do Bukowic do dworu". Dodajmy, do dworu dziedzica skarbnika orszańskiego Pawła Michałowskiego. W mieszkaniu skarbnika w osobnym alkierzu naprędce przybranym, złożono Obraz nad wieczorem, zapalono światło i dwór dziedzica stał się odtąd jakby kaplicą, do której się ludzie zewsząd cisnąć poczęli. Zasłona, którą obraz był zakrywany, zawsze była mokra, a krople potu jakby łzy widniały na obrazie i spadały w dół. Jako pierwsza doznała cudu uzdrowienia żona skarbnika, która pieczołowicie opiekowała się obrazem. Matka Boża nie tylko przynosiła łaski wierzącym, ale i okazała kary dla niewiernych, którzy wyśmiewali się z obrazu i zaprzeczali jego cudowności. Na prośbę dziedzica Michałowskiego biskup łucki J. S. Witwicki z Janowa Podl. powołał w 1684 r. pierwszą komisję do zbadania Obrazu i niezwykłych zdarzeń. Weszło w jej skład m.in. kilkunastu teologów, prawników, dwóch doktorów medycyny, dr filozofii i Rektor Akademii Bialskiej. Komisja urzędowała w Bordziłówce, a przewodniczącym jej był Kazimierz Godlewski prepozyt z miasta Mordy. Spisała ona od przesłuchanych świadków dotychczasowe łaski, które podzieliła na 3 kategorie. 1). Które się mogły zdarzyć sposobem naturalnym.2). Zaszłe z pomocą łask, ale nienadzwyczajne 3). Cudowne i nadzwyczajne. Komisja odłożyła jednak wydanie ostatecznego werdyktu do zwołania następnego gremium. W roku 1686 skarbnik Paweł Kazimierz Michałowski zbudował pierwszy drewniany kościół, do którego przeniesiono Cudowny Wizerunek. Obraz przestał wtedy pocić się, czyli płakać.

 1. Kazimierz Lewicki, światowej sławy pszczelarz, wydawca i autor podręczników, muzealnik.

Kazimierz Lewicki urodził się w roku 1847 w Bordziłówce. Kształcił się w szkole klasztornej OO. Paulinów w Leśnej Podlaskiej. Po ukończeniu Gimnazjum w Siedlcach od r. 1870 gospodarował w folwarku Ławki pod Łukowem, który podarował mu ojciec, mając 20 lat. A już od 12 roku zajmował się pszczelarstwem. Zwiedzał pasieki niemieckie, francuskie, szwajcarskie, włoskie, austriackie i inne. W wypadku podróżnym stracił wzrok (spłoszyły się konie i upadł głową na kamień). Mimo to nadal prowadził wykłady i dyktował podręczniki. Założył muzeum pszczelarstwa w Koszykowie. Otwarcie muzeum nastąpiło w roku 1882. Od roku 1885 wydawał pismo „Pszczoła”. Był nagradzany dyplomami w Wiedniu, Petersburgu, Kijowie, Mińsku. Zmarł w nędzy i upokorzeniu w roku 1902 (27 maja). Pochowano go w Warszawie na Powązkach.

Więcej o nim tutaj:

http://rcin.org.pl/Content/4967/WA058_4666_K91_O-pol-pszcz-Proszyn.pdf

B. Znani ludzie związani za Leśną Podlaską

 1. Paulini

 • Brat Metody Wątroba w Leśnej od 1940 do 1980. Pomagał konspiracyjnie partyzantom w czasie II wojny światowej.

 • O. Korneliusz Jemioł. Administrator klasztoru w Leśnej w latach 1941-1945, kapelan AK. Uratował księgozbiór leśniańskich bibliotek. Spowiadał umierających na tyfus. Organizator drużyn harcerskich w 1944 roku. Bity i przesłuchiwany przez UB, którzy chcieli z niego wydrzeć tajemnice spowiedzi. Ulubiony pedagog i bardzo prześladowany przez komunistów.

 • O. Euzebiusz Nowak w roku 1945 zasadził drzewami park w centrum Leśnej.

 • O. Jerzy Tomziński. Przybył do Leśnej jako kleryk w 1939 roku. Gdy do Leśnej zbliżała się Armia Czerwona wrócił do Częstochowy, by po wojnie wrócić tu na przeora, ale w roku 1952 został stąd usnięty przez władze komunistyczne. Przyszły generał Zakonu i Przeor Jasnej Góry.

 • O. Efrem Osiadły. Za patriotyczne kazania wygłoszone w Leśnej w roku 1960 został skazany na 3 lata więzienia.


 

 1. Nauczyciele ze Szkoły Pedagogicznej

 • Profesor Stanisław Jedliński (1906-1992), do roku 1935 nauczyciel języka polskiego . W roku 1939 w Lublinie aresztowany przez gestapo. Ocalał. W roku 1950 w Warszawie zorganizował Wyższą Szkołę Pedagogiczną i Instytut Profilaktyki Społecznej i resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim. Zwolniony z pracy przez władzę komunistyczną.

 • Maksymilian Makarewicz. Nauczyciel i dyrektor Liceum Pedagogicznego w Leśnej. Aresztowany i zamordowany w Dachau (1941)

 • Janina Makarewicz. Nauczycielka języka francuskiego w Seminarium Nauczycielskim w Leśnej. Nauczała także w tajnej szkole w latach 1942-944.

 • Mieczysław Czarnocki i Maria Jadwiga Czarnocka (Perzyna) musieli odejść z posady nauczycieli w roku 1952. Uczyli nie po myśli władz komunistycznych języka polskiego, historii i wiedzy o świecie wspólczesnym.

 1. Uczniowie i Absolwenci Szkoły Pedagogicznej

 • Wacław Kowalski (1916-1990), uczęszczał do Seminarium Nauczycielskiego w Leśnej w latach 1932=1937 i stawiał tu pierwsze kroki w amatorskim teatrze szkolnym. W 1939 roku uczestnik w bitwie pod Kockiem, potem ruchu oporu. W 1946 roku zadebiutował w filmie „Zakazane piosenki”. Wszyscy zakochali się w jego roli w filmie „Sami swoi”. Grał m.in. w filmach: „Kochaj labo rzuć”, w serialu „Dom”.

 • Bolesław Hornowski. Oficer armii polskiej we Francji. Po wojnie psycholog i profesor uczelni poznańskich.

 • Eugeniusz Sokalski. Zbieracz pieśni ludowych. Obrońca Ojczyzny w 1939 roku. Zamordowany jako oficer w Katyniu.

 • Alfred Kolator. Więzień łagrów sowieckich. Oficer generała Andersa. Trzykrotnie ranny pod Monte Casino.

 • Antoni Położyński. W roku 1940 przepłynął łodzią do Finlandii. Oficer generała Maczka. Walczył pod Chambois i Falaise.

 • Uczeń Jan Stańczuk aresztowany przez NKWD po przybyciu Rosjan w sierpniu 1944 roku i wywieziony na Sybir.

 1. Wojskowi:

 • Franciszek Kamiński „Zenon Trawiński” Komendant Główny Batalionów Chłopskich – generał brygady. W czasie okupacji niemieckiej prowadził w klasztorze leśniańskim w roku 1943 konspiracyjne zebrania.

 • Kapitan A. Wereszka uczeń Seminarium Nauczycielskiego w Leśnej 30 lipca 1944 roku po wycofaniu się Niemców wkroczył z AK do Leśnej Podlaskiej. Ludzie przyjęli ich entuzjastycznie. Uczestniczyli we Mszy św w Leśnej i przyjęli komunię św. i pomaszerowali do Konstantynopola

 1. Proszę postawić pieczęć parafii (okrągłą i podłużną). Czy w archiwum parafialnym przechowywane są stare pieczęcie, jeżeli tak to z jakiego okresu?

Posiadamy pieczęcie m.in. z lat przedwojennych (trzydziestych):

Okrągłe:

 • Katolickie Stowarzyszenie Kobiet, oddział w Leśnej Podlaskiej.

 • Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej, oddział w Leśnej Podlaskiej, „SPRAWIE SŁUŻ!”.

 • Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej w Leśnej Podlaskiej, „Gotów”.

 • Katolickie Stowarzyszenie Mężów, Oddział w Leśnej Podlaskiej.

 • Katolickie Kółko (jeden wyraz nieczytelny) Stanisława B.M. W Leśnej Podlaskiej „Wiara”.

 • Biblioteka O.O. Paulinów w Leśnej Podlaskiej.

Podłużne:

 • Katolickie Stowarzyszenie Mężów. Oddział w Leśnej Podlaskiej. Dnia........ 193..... r. L.dz. …........

 • Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej. Oddział w Leśnej Podlaskiej. Dnia.................... 193...... L. dz. …........

 • Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej w Leśnej Podlaskiej.

 • Katolickie Stowarzyszenie Kobiet. Oddział w Leśnej Podlaskiej. Dnia.......... 193..... L.dz. …........

 • Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej w Leśnej Podlaskiej.

 • Liga Katolicka w parafii Leśna Podlaska.

 • Oddział „CARITAS” w Leśnej Podlaskiej pow. Biała Podlaska.

 • Cegiełka na budowę organów w Leśnej Podlaskiej.


 

Opracował O. dr Mieczysław Łacek OSPPE


 

Leśna Podlaska, dnia 15 listopada 2015 rok.

 


« powrót
1782191 odwiedzin od 14 października 2013                                           1999-2021 © MATinternet Zakopane :: Powered by MATcms